Forrás: a www.eesti.ee honlap Viited mujale oszlopában a (z Elektroniline) Riigi Teataja ([Ëlëktronikus] Állami Közlöny) című törvénytár

Az eredeti, észt nyelvű cím: Keeleseaduse täitmise kontrolli korra kehtestamine - Kattintással

Kézirat

Bicske, 2004. augusztus 31.

Fordította: Mészáros András

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A NYELVTÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA ELLENŐRZÉSI RËNDJÉNEK MËGÁLLAPÍTÁSA

 

Kihirdetve a Köztársaság Kormányának 161/1996. 06. 11. számú rëndëletével (RT I 1996, 45, 859); hatálybalépés: 1996. 07. 02.

Módosítva a követkëző rëndëlettel: 203/1997. 10. 23. sz. (RT I 1997, 75, 1272); hatályos: 1997. 11. 01.

 

A Nyelvtörvény 28. §-ából kiindulva (RT I 1995, 23, 334; 1996, 37, 739; 40, 773) a Köztársaság Kormánya elrëndëli:

 

„A Nyelvtörvény végrehajtása ellenőrzési rëndjének” törvénybe iktatását (Csatolva)

 

Törvénybe iktatva: a Köztársaság Kormányának 161/1996. 06. 11. számú rëndëletével

 

 

 

A NYELVTÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSI RËNDJE

 

1. A Nyelvtörvény végrehajtásának ellenőrzését és a nyelvi ügyek fëlügyeletét a Nyelvi Fëlügyelet ellenőrei (a továbbiakban: nyelvi hivatalnokok) végzik a Nyelvtörvény és a nyelvhasználatot szabályozó más jogszabályok alapján.

 

[RT I 1997, 75, 1272; hatályos: 1997. 11. 01-től]

 

2. A nyelvi hivatalnokok nyelvi jogsértésëk esetén a közigazgatási jogsértésëkre vonatkozó jogszabályokban (RT I 1992, 29, 396; RT I 1995, 76-78, 1345; 83, 1441; 1996, 3, 56 és 57; 26, 528; 31, 631) vagy a jelën rëndëletben foglalt eljárásokat alkalmazzák.

 

3. A Nyelvtörvény és a nyelvhasználatot szabályozó más jogszabályok végrehajtásának fëlügyelete során a nyelvi hivatalnokok ellenőrzik az észt nyelvhasználati követelményëk betartását:

 

1) állami intézményben, helyi önkormányzatnál vagy az általuk fënntartott intézményëkben, ugyanígy gazdasági társaságnál, nëm nyereségérdëkëlt szervezetnél, alapítványnál: az ügyintézés, a hivatali levelezés, a tájékoztatás, a magánszëmélyëkkel történő érintkëzés, a munkavállalóknak nyújtandó munkahelyi tájékoztatás tekintetében;

 

2) állami intézményben, helyi önkormányzatnál vagy az általuk fënntartott intézményëkben, ugyanígy gazdasági társaságnál, nëm nyereségérdëkëlt szervezetnél, alapítványnál: a pëcsétëk, a hosszú bélyëgzők és az űrlapok tekintetében;

 

3) cégtáblákon, útjelző táblákon, hirdetésëkben, közleményëkben, rëklámokban: a közérdëkű tájékoztatás tekintetében; hangos-képes (audiovizuális) művek előadásánál: az észt nyelvű fordítás mëgléte tekintetében; rádió- vagy tëlëvízióadók idegën nyelvű  közvetítéseinek tekintetében; valamint nemzetközi vállalatoknak a nyilvánosságnak szánt tájékoztatása tekintetében;

 

4) áruk és szolgáltatások értékësítése, valamint ezëk észt nyelvű mëgnevezéssel, használati utasítással való ellátása tekintetében;

 

5) állami nyilvántartás bëtűjelzéseinek tekintetében;

 

6) észtországi helység, állampolgár, gazdasági társaság, nëm nyereségérdëkëlt társaság és alapítvány nevének hivatalos használata tekintetében (magánszëmélyëknek biztosítandó ügyiratokban, nevek állami nyilvántartásba vételéről stb.);

 

7) nyomozati eljárás és bírósági eljárás tekintetében;

 

8) Észtország védelmi erői tekintetében.

 

4. A nyelvi hivatalnokok ellenőrzik az idegën nyelvek használati követelményeinek teljesítését a munkahelyi érinkëzés és tájékoztatás során:

 

1) idegënforgalmi intézményëkben és tájékoztató irodákban a szolgáltatást és árut igénylők szëmpontjából;

 

2) vámnál, államhatár vagy ideiglenës ellenőrzőpontok átlépésekor, nemzetközi forgalmú kikötőkben, vasúti és autóbusz-állomásokon, valamint nemzetközi közlekëdési útvonalak közlekëdési eszközein;

 

3) kisebbségi népcsoport belső ügyintézési nyelve tekintetében helyi önkormányzatnál vagy művelődési önkormányzatnál;

 

4) nyomozati eljárás és bírósági eljárás tekintetében;

 

5. A nyelvi hivatalnokok ellenőrzik a hivatalos nyelvhasználat mëgfelelését az észt irodalmi nyelv mércéjéhëz (normájához):

 

1) cégtáblák, útjelző táblák, hirdetésëk, közleményëk és rëklámok tekintetében;

 

2) neveknek az érvényës átírási szabályoknak mëgfelelő, a nëm latin bëtűs ábécét használó nyelvekën, illetve a nëm latin bëtűs ábécét használó nyelvekre történő átírása tekintetében.

 

6. A nyelvi hivatalnokok ellenőrzik az állami intézmény és helyi önkormányzat köztiszviselőinek, ugyanígy az állami intézmény és a helyi önkormányzat által fënntartott intézményëk, valamint a gazdasági társaság, a nëm nyereségérdëkëlt szervezet és az alapítvány munkavállalóira vonatkozó nyelvismereti követelményëk teljesítését.

 

7. A nyelvi hivatalnokoknak joguk van:

 

1) állami intézménytől, helyi önkormányzattól vagy az általuk fënntartott intézményëktől, ugyanígy gazdasági társaságtól, nëm nyereségérdëkëlt szervezettől, alapítványtól az ellenőrzés végrehajtásához szükségës adatokat igényëlni;

 

2) állami intézmény, helyi önkormányzat vagy az általuk fënntartott intézményëk, ugyanígy gazdasági társaság, nëm nyereségérdëkëlt szervezet, alapítvány hivatali szëmélyeit vagy munkavállalóit figyelmeztetni vagy fëlszólítani; ténylegës jogsértésëk esetén határozatot hozni és kitűzni a jogsértés mëgszüntetésének határidejét;

 

3) a munkavállalók nyelvismereti bizonyítványait ellenőrizni és szükség esetén javasolni a munkavállaló ismétlővizsgára bocsátását;

 

4) javasolni a munkavállaló munkaszërződésének fëlbontását, vagy hivatalában maradásra alkalmatlannak nyilvánítani a köztisztviselőt, ha az észt nyelvet nëm ismeri a szükségës szintën;

 

5) a jelën pont 2. alpontjában mëgjelölt, a nyelvi hivatalnok részéről történt fëlszólítással vagy figyelmeztetéssel jelzëtt jogsértés mëgszüntetése határidejének figyelmën kívül hagyása esetén jegyzőkönyvet fëlvënni és pénzbírságot kiróni a közigazgatási jogsértésről szóló törvény 132. §-a (3) bekezdésében (az észt nyelvű tájékoztatás részben), a 134. § (2) bekezdésében (az észt nyelvű tájékoztatás részben) és a 170. §-ban szabályozott esetëkben, valamint a 265. § (1) bekezdése alapján;

 

6) közigazgatási büntetés alkalmazását javasolni azzal a szëméllyel szëmben, akivel kapcsolatban a fëgyelmi vagy szolgálati szabályok ezt előírják.

 

8. A nyelvi hivatalnok köteles:

 

1) a Nyelvtörvény és a nyelvhasználatot szabályozó más jogszabályok ellenőrzéskor bemutatkozni és igazolványát fëlmutatni;

 

2) a Nyelvtörvény és a Nyelvhasználatot szabályozó más jogszabályok mëgsértésének eseteit nyilvántartásba vënni a Nyelvi Fëlügyelet főigazgatója által mëgállapított rënd szërint;

 

3) a hivatali kötelességének teljesítésekor tudomására jutott üzleti és hivatali titkot és bizalmas értesülésëket mëgőrizni.

 

[RT I 1997, 75, 1272; hatályos: 1997. 11. 01-től]

 

9. A magánszëmélynek joga van fëllebëzést benyújtani a Nyelvi Fëlügyelet főigazgatójánál a jelën rëndëlet 7. pontja 2) alpontjában fëlsorolt eljárások érvénytelenítése érdëkében az eljárás keltétől számítva 10 naptári napon belül, miközben a fëllebbëzés benyújtása az eljárás végrehajtására a vita rëndëzéséig halasztó hatállyal van, de nëm korlátozza a magánszëmélyt, hogy jogai védelmében bírósághoz forduljon.

 

[RT I 1997, 75, 1272; hatályos: 1997. 11. 01-től]

 

10. A Nyelvi Fëlügyelet főigazgatója a fëllebëzés benyújtásának napjától számított ëgy hónapon belül köteles válaszolni a magánszëmély fëllebbëzésére.

 

[RT I 1997, 75, 1272; hatályos: 1997. 11. 01.]