Forrás: a www.eesti.ee honlap Viited mujale oszlopában a (z Elektroniline) Riigi Teataja ([Ëlëktronikus] Állami Közlöny) című törvénytár

Eredeti, észt nyelvű cím: Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus - Kattintással

Kézirat

Bicske, 2004. szeptembër 5.

Fordította: Mészáros András

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Törvény a nemzeti kisebbség kulturális autonómiájáról

 

Törvényileg elfogadva: 1993. 10. 26. (RT I 1993, 71, 1001); hatálybalépés: 1993. 11. 28.

 

Módosítva a követkëző törvényëkkel (az elfogadás időpontja; kihirdetés a Riigi Teatajában; hatálybalépés):

 

2002. 06. 05.; RT I 2002, 53, 336; 2002. 07. 01.

2002. 06. 19.; RT I 2002, 62, 376; 2002. 08. 01.

 

 

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

1. §

A jelën törvény értelmében nemzeti kisebbségnek tekintendők azok az észtországi állampolgárok, akik:

– Észtország területén élnek;

– régtől fogva szilárd és tartós a kapcsolatuk Észtországgal;

– különböznek az észtëktől ëtnikai hovatartozásukat, kulturális hagyományaikat, vallásukat vagy nyelvüket tekintve;

– indítást érëznek arra, hogy ëgyütt őrizzék mëg kulturális hagyományaikat, vallásukat vagy nyelvüket, amelyek közös önazonosságuk alapjául szolgálnak.

 

2. §

(1) A nemzeti kisebbség kulturális autonómiája a jelën törvény értelmében a nemzeti kisebbséghëz tartozó szëmélyëk joga, hogy kulturális önkormányzatokat hozzanak létre az alkotmány által számukra biztosított kulturális jogok mëgvalósítása céljából.

(2) Nemzeti kisebbségi kulturális önkormányzatokat a némët, orosz, svéd és zsidó nemzeti kisebbséghëz tartozó szëmélyëk hozhatnak létre, és azok a nemzeti kisebbségëk, amelyeknek a létszáma 3000 fölött van.

 

3. §

(1) A nemzeti kisebbséghëz tartozó szëmélyëknek joguk van mëgőrizni ëtnikai hovatartozásukat, kulturális hagyományaikat, anyanyelvüket és vallásukat.

(2) Tilos a nemzeti kulturális hagyományok és a vallási élet bëcsmérlése, valamint gyakorlásuk akadályozása, ugyanígy tilos az olyan tëvékënység, amelynek célja a nemzeti kisebbség tervszërű elnemzetietlenítése.

 

4. §

A nemzeti kisebbséghëz tartozó szëmélyëknek joguk van:

1) nemzeti kulturális és oktatási intézményëket alapítani és támogatni;

2) nemzeti szervezetëket létrehozni;

3) nemzeti hagyományaikat ápolni és vallásukat gyakorolni, ha ez nëm sérti a közrëndët, az erkölcsöt, s nëm káros az egészségre;

4) anyanyelvüket használni az ügyintézésben a Nyelvtörvényben rögzítëtt körben;

5) nemzeti nyelvű nyomdatermékëket kiadni;

6) ëgyüttműködési szërződésëket kötni nemzeti kulturális és oktatási intézményeik, valamint vallási közösségeik között;

7) anyanyelvükön történő tájékozódásra, tájékoztatásra és ismeretterjesztésre.

 

5. §

(1) A nemzeti kisebbség kulturális önkormányzatának alapvető célja:

1) az anyanyelvi oktatás mëgszervezése és fëlügyelete az e célra biztosított anyagi alapok fëlhasználásával;

2) a nemzeti kisebbség kulturális intézményeinek létrehozása és ezëk tëvékënységének mëgszervezése, ugyanígy nemzeti kulturális vállalatok létrehozása;

3) a nemzeti kisebbség kultúrájának és oktatásának fejlesztése céljából alapítványok, ösztöndíjak és díjak létrehozása, illetve odaítélése.

(2) A nemzeti kisebbségnek joga van nemzeti kultúrája érdëkében létrehozni saját kulturális önkormányzati intézményeit, amelyek a saját illetékësségi körükbe tartozó ügyek mëgoldásakor betartják Észtország törvényeit.

 

6. §

A nemzeti kisebbség kulturális és oktatási intézményeinek, valamint vallási közösségeinek tëvékënységében részt vëhetnek az Észtországban élő külföldiek, de nëm választhatnak, illetve nëm választhatók vagy kinevezhetők a kulturális önkormányzati intézményëk vezető szerveibe.

 

 

 

II. FEJEZET

A NEMZETI KISEBBSÉGËK NEMZETI NÉVJEGYZÉKEI

 

7. §

(1) A nemzeti kisebbség kulturális önkormányzata kérelmezésének alapja a nemzeti kisebbség nemzeti névjegyzéke.

(2) A nemzeti kisebbségëk nemzeti névjegyzékeit a nemzeti kulturális ëgyesületëk vagy ezëk tagjai állítják össze. A nemzeti névjegyzékëk kezelése és fëlhasználása rëndjéről a Köztársaság Kormánya rëndëlkëzik.

 

8. §

(1) A nemzeti névjegyzékbe a szëmély követkëző adatait vëszik fël:

1) kërëszt- és családnév;

2) születési idő és hely;

3) nem;

4) nemzetiség és anyanyelv;

5) szëmélyi szám;

6) családi állapot;

7) kiskorú gyermëkëk adatai;

8) lakhely;

9) vallás;

10) a bejelëntő aláírása és a keltëzés.

(2) A nemzeti névjegyzékbe a szülők kívánságára fëlvëszik 15 évën aluli gyermëkeiket is.

(3) A nemzeti névjegyzékbe a fëlvétel szëmélyës bejelëntés alapján történik. A jelëntkëzést postai úton lëhet beküldeni.

 

9. §

A nemzeti névjegyzékből törlik a szëmélyt:

1) saját kérésére;

2) ha lëmond észt állampolgárságáról, vagy folyamatosan más állam területén tartózkodik;

3) elhalálozása esetén.

 

 

 

III. FEJEZET

A NEMZETI KISEBBSÉG KULTURÁLIS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VEZETŐ SZERVEI ÉS EZËK LÉTREHOZÁSA

 

[A 10. § 2002. 07. 31-ig érvényës alakja]

 

10. §

A nemzeti kisebbség kulturális önkormányzatot mëgalakítani kívánó tagjai ennek mëgfelelő kérelmet nyújtanak be a Köztársaság Kormányának a nemzeti kulturális ëgyesületën vagy az ëgyesületëk szövetségén kërësztül.

 

[A 10. § 2002. 08. 01-től érvényës alakja]

 

10. §

(1) A nemzeti kisebbség kulturális önkormányzatot mëgalakítani kívánó tagjai ennek mëgfelelő kérelmet nyújtanak be a Köztársaság Kormányának a nemzeti kulturális ëgyesületën vagy az ëgyesületëk szövetségén kërësztül.

(2) A kérelëm benyújtása a közigazgatási eljárási törvényben (RT I 2001, 38, 354) mëghatározott rënd szërint történik.

 

[RT I 2002, 62, 376; hatályos: 2002, 08, 01]

 

11. §

(1) A nemzeti kisebbség kulturális önkormányzatának vezető szervei a nemzeti kisebbség kulturális tanácsa és a kulturális önkormányzati intézményëk működését mëgszervező kulturális bizottságok.

(2) A kulturális tanács mëgalakíthatja a járási és városi nemzeti kisebbségi kulturális választmányt vagy kinevezheti a helyi kulturális mëgbízottakat.

 

12. §

A nemzeti kisebbség kulturális tanácsát közvetlen és ëgyfordulós választáson, titkos szavazással választják. A szavazás a választási helyiségben szëmélyësen vagy postai úton történik.

 

13. §

(1) A kulturális tanács mëgválasztásának mëgszervezése céljából a nemzeti kulturális ëgyesület vagy a nemzeti kulturális ëgyesületëk szövetsége részéről központi választási bizottságot választanak, amelynek összetételét a Köztársaság Kormánya hagyja jóvá, ëgyúttal kinevezi saját képviselőjét a választási előírások betartásának ellenőrzésére.

(2) A központi választási bizottság a szükségletëknek mëgfelelően mëgalakítja a helyi bizottságokat, és szervező jellegű útmutatót bocsát ki a választások lëbonyolítása, az eredményëk összesítése és az eredményëk kihirdetése rëndje tárgyában.

 

14. §

A nemzeti kisebbség kulturális tanácsa mëgválasztására vonatkozó útmutatót a Köztársaság Kormánya dolgozza ki és hagyja jóvá.

 

15. §

A választói névjegyzék összeállításának alapja a jelën törvény 8. §-ában szabályozott nemzeti kisebbségi névjegyzék.

 

16. §

(1) A választást nëm tartják mëg, ha a választói névjegyzékbe való fëlvételhëz  a nemzeti névjegyzékbe fëlvëtt szëmélyëk kevesebb mint fele járul hozzá.

(2) A nemzeti kisebbség kulturális tanácsának megismétëlt mëgválasztására vonatkozó kérelmet az adott nemzeti kisebbség az előző kérelëm benyújtásától számított  három év eltelte után nyújthatja be.

 

17. §

(1) A választási névjegyzékët legalább két hónappal a választások előtt közszëmlére këll tënni.

(2) Mindën, a választási névjegyzékbe fëlvëtt szëmélynek joga van saját nevének törlését kérni legkésőbb a választások előtt két héttel.

 

18. §

(1) A nemzeti kisebbség kulturális tanácsa tagjainak számát a központi választási bizottság állapítja mëg, de az nëm lëhet 60-nál nagyobb és 20-nál kisebb.

(2) A kulturális tanácsot ebben az összetételben három évre választják.

 

19. §

A nemzeti kisebbség kulturális tanácsának mëgválasztása akkor tekinthető érvényësnek, ha azon a választási névjegyzékbe fëlvëtt választók több mint fele részt vëtt, és a választás lëbonyolítása a jelën törvénnyel és a választási útmutatóval összhangban történt.

 

20. §

A kulturális tanács választásának lëbonyolítása tárgyában benyújtott panaszokat és fëllebëzésëket a központi választási bizottság legkésőbb a választásokat követő két hétën belül elbírálja.

 

21. §

A kulturális tanács választási eredményeinek kihirdetése után legkésőbb ëgy hónappal a központi választási bizottság elnöke összehívja a kulturális tanács első ülését, és az ülést vezetőség mëgválasztásáig vezeti. Ezt követően a központi választási bizottság bejelënti mëgbízatásának lëjártát.

 

22. §

A kulturális tanács első ülésén az összes tag többségi szavazatával elfogadja a kulturális önkormányzat alapszabályát, amelyben rögzítik:

1) a kulturális tanács elnöke, elnökhelyëttese és vezetősége mëgválasztásának rëndjét;

2) a kulturális bizottság mëgválasztásának rëndjét és fëladatait;

3) a kulturális önkormányzati intézményëk létrehozását;

4) a kulturális önkormányzati szervek jogait és kötelességeit a jelën törvény 5. §-ában szabályozott alapvető célokból kiindulva;

5) a kulturális önkormányzat vezető szerveinek munkarëndjét.

 

23. §

A nemzeti kisebbség kulturális tanácsa mëgválasztásával összefüggő költségëket a nemzeti kisebbség kulturális önkormányzata fëdëzi, mindazonáltal a kulturális tanács mëgválasztásával összefüggő költségëk fëdëzésére támogatás adható az állami költségvetésből.

 

 

 

IV. FEJEZET

A KULTURÁLIS ÖNKORMÁNYZATOK ÉS MŰKÖDÉSÜK FËNNTARTÁSA

 

24. §

A kulturális önkormányzat intézményei:

1) a nemzeti nyelvű vagy a nemzeti kultúrát elmélyítő oktatási intézményëk (iskola-előkészítő gyermëkintézményëk és iskolák);

2) a nemzeti kulturális intézményëk;

3) a nemzeti kultúrával foglalkozó vállalatok, könyvkiadók;

4) a nemzeti gondozási intézményëk.

 

25. §

A nemzeti kisebbségi iskolák (osztályok) alapítása (indítása) és e munka lëbonyolítása a magániskoláról szóló törvényben szabályozott  rënd szërint történik.

 

26. §

[Törölve.  RT I 2002, 53, 336; hatályos: 2002. 07. 01-től]

 

27. §

(1) A nemzeti kisebbség kulturális önkormányzata és intézményei anyagi eszközei a követkëzőkből tëvődnek össze:

1) a törvénynek mëgfelelően külön állami költségvetési előirányzatból és céltámogatásból;

2) a helyi önkormányzatnak a kulturális önkormányzat tanítási, kulturális és gondozási intézmény számára elkülönítëtt céltámogatásából;

3) a kulturális önkormányzat tagdíjából, amelynek mértékét a kulturális tanács határozza mëg;

4) támogatásból, adományból és öröklés útján;

5) külföldi szervezetëk támogatásából.

(2) A nemzeti kisebbség kulturális önkormányzata a céltámogatásként elkülönítëtt pénzeszközöket csak az előre mëghatározott célra és módon használhatja fël. A pénzeszközök fëlhasználásának ellenőrzését a hatályos jogszabályokkal összhangban az ezzel mëgbízott állami ellenőrző szervek végzik.

 

 

 

V. FEJEZET

A NEMZETI KISEBBSÉG KULTURÁLIS ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSÉNEK MËGSZÜNTETÉSE

 

28. §

A nemzeti kisebbség kulturális önkormányzati intézményeinek működését a Köztársaság Kormánya mëgszünteti:

1) ha a nemzeti kisebbség nemzeti névjegyzékének adatai szërint az Észtország területén élő nemzeti kisebbséghëz tartozó szëmélyëk száma az utolsó öt év folyamán 3000 alatt volt;

2) ha két ëgymást követő kulturális tanácsi választáson nëm sikerül összeállítani a mëgkívánt választási névjegyzékët;

3) ha két ëgymást követő kulturális tanácsi választáson a választási névjegyzékbe fëlvëtt szëmélyëk kevesebb mint fele vësz részt;

4) a kulturális tanács javaslatára.

 

29. §

A nemzeti kisebbség kulturális önkormányzati intézménye működésének mëgszüntetésekor az általa kezelt javak átadása a kulturális tanács határozata szërinti rëndben történik.

 

 

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RËNDËLKËZÉSËK  

 

30. §

[A jelën szövegből törölve.]