A „jó pontok” és a párizsi helyszín

Interjú Diószegi István diplomáciatörténésszel
a szlovák–magyar és a román–magyar alapszerződésről
Vasárnapi Újság, 1995. március 12.

– Professzor úr, nem cinizmus az, hogy az alapszerződések aláírása végett, bennünket ismét Párizsba hívnak, ahol majdnem hetvenöt évvel ezelőtt a trianoni békeszerződést aláíratták velünk?

Diószegi István: Talán nem cinizmus, mert ilyet rosszhiszeműség lenne feltételezni. Mindenesetre tapintatlanság. Valóban két alkalommal is aláírtunk ott olyan békeszerződést, ami –  enyhén fogalmazva –  nem felelt meg a magyar nemzeti érdekeknek.

Gecse Géza: A professzor úr annak idején, amikor az ukrán–magyar alapszerződést elkezdték vitatni a Parlamentben, úgy nyilatkozott, hogy az ukrán-magyar alapszerződés aláírása teljesen fölösleges. Mennyiben változott  meg az álláspontja a szlovák–magyar, illetve a román–magyar alapszerződéssel kapcsolatban.

Diószegi István: Semmiben sem változott meg. Az alapszerződések mint olyanok, diplomáciatörténeti kuriózumok, amelyek eléggé nehezen megmagyarázható okok miatt kerültek a közép-kelet-európai országok külpolitikai megnyilvánulásainak előterébe. Olyan dolgokat akarnak szerződésformába önteni, amit korábban soha sem tettek az államközi kapcsolatok történetében, és amelyek a szóban forgó államok kapcsolatait semmilyen értelemben nem befolyásolják. És az államok közötti kapcsolatok javítását semmiben sem mozdítják elő.

Gecse Géza: A magyar külpolitika irányítói általában az úgynevezett német–lengyel alapszerződésre szoktak hivatkozni, amit a hetvenes évek elején írtak alá. Alapszerződésügyben mennyiben más alapvetően Magyarország és a szomszédainak a viszonya, mint Németországé és szomszédaié?

Diószegi István: Az úgynevezett keleti szerződések a Német Szövetségi Köztársaság valamint Lengyelország, illetve a Szovjetunió között a II. világháború óta hiányzó békeszerződéseket voltak hivatva helyettesíteni, és ennyiben létjogosultak. Az alapszerződés, mint  nemzet-közi jogi formula a két német állam közötti viszony rendezése alkalmával került napirendre, amely viszony ugyancsak rendezetlen volt. Ma- gyarország és a szomszédos országok viszonyát két békeszerződés is szabályozta. Ebben a viszonylatban ezért az alapszerződésekre igazából semmi szükség nincs.

Gecse Géza: Milyen esetben ésszerű, ha mi aláírjuk az úgynevezett határklauzulát akár Szlovákia, akár Románia esetében, tehát azt, hogy nincs területi követelésünk ezekkel az államokkal szemben?

Diószegi István: A határszabályozással kapcsolatos szerződések általában – ez nemzetközi diplomáciai tapasztalat –  kényszerhelyzetben születnek. Vesztett háború után, amikor az egyik félnek nincs más választása. Egyébként az államok a számukra előnytelen határszer-ződéseket nem írják alá. Ahogy például 1883-ban, amikor Románia csatlakozott Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia úgynevezett kettős szövetségéhez, osztrák–magyar részről is felmerült ilyen igény. A román diplomácia, amely most a legnagyobb hangerővel követeli a fenn-álló határok elismerését, akkor jól felfogott érdekére hallgatva elzárkózott e követelés teljesítésétől.

Gecse Géza: Ezek szerint ez a „süketek párbeszéde”. A szomszédos szerződő fél azt kéri, hogy Magyarország ismerje el a fennálló határok örökkévalóságát és sérthetetlenségét, míg Magyarország arra törekszik, hogy ő pedig biztosítsa a helyi magyar nemzeti közösségek jogait.

Diószegi István: A szerződést aláírni szándékozó partnerek olyan dolgokat kívánnak, követelnek egymástól, amelyet a másik fél valójában nem képes teljesíteni. A határklauzulával kapcsolatos garanciák nemzetközi politikai lehetetlenségéről már esett szó. Ami a magyar fél igényeit és követeléseit illeti, az államközi kapcsolatok történetében hasonlóképpen abszurditásnak minősül, mint a határklauzula. Azt mondhatják, mondják is, hogy a Romániához, Szerbiához, Szlovákiához tartozó magyar kisebbségek ügye abszolút belügy, amelyhez más országnak vagy országoknak az égvilágon semmi közük sincs. Ezt az álláspontot a szuverenitás, az államterület fölötti fennhatóság tézisével támasztják alá.

Van persze történelmi példa arra, hogy a jelentős nemzeti kisebbségeket határaik közé záró országok egy országgal vagy valamilyen nemzetközi testülettel, több országgal szemben kötelezettséget vállalnak a határokon belüli kisebbségek státusának biztosítására, jogainak garantálására. Ilyen nyilatkozatot vagy ilyen szerződéses kötelezettséget azonban, miként a másik oldalról a határklauzula esetében, a szóban forgó országok csak kényszerhelyzetben tesznek. Ilyen kényszerhelyzet állt fenn például Románia számára 1918 tavaszán, amikor aláírta a bukaresti szerződést. Egy vesztett háború után, ahol bizonyos garanciákat vállalt arra, hogy a zsidó népesség állampolgári jogait elismeri. Hasonló kényszerhelyzet állott fenn az I. világháború után valamennyi úgynevezett utódállam számára, a Magyarországtól területet szerzett Csehszlovákia, Románia és Szerb–Horvát–Szlovén Királyság esetében, amikor a győztes antanthatalmak azt kívánták a szóban forgó országoktól, hogy a hozzájuk került kisebbségek státusát szerződésben garantálják. Mostanság kerül napvilágra a francia külügyminisztérium dokumentumgyűjteménye az I. világháborút követő időszakra nézve. Ebből kitűnik, hogy mind a románok, mind a szerbek a legmerevebben ellenálltak az ilyen szerződé-ses kötelezettségvállalásnak, és végül akkor mutatkoztak erre hajlandónak –  és itt a kényszer –, amikor az antant kijelentette, hogy amennyiben nem írják alá az általa kidolgozott kisebbségvédelmi szerződéseket, nem kapják meg azokat a területeket, amelyekre igényt tartanak.

Gecse Géza: Ha valójában nincs értelme az alapszerződéseknek, akkor mind a magyar külpolitika, mind pedig a szomszédos államok külpolitikájának irányítói miért mentek vajon bele ebbe a mondhatni felesleges vitába?

Diószegi István: Fel kell tételezni, hogy nem a kölcsönös jó-hiszeműség vezette a tárgyalópartnereket, hanem valamiféle hiedelem, gondolván hogy a másik majd engedni fog. De ebben egyik fél sem bízott igazán. Innen van az évek óta tartó egy helyben topogás. Most kimozdulni látszik az egy helyben topogásból ez az ügy, és ez egy külső befolyás, egy kvázi kényszer következménye. Ugye, – felszólították a szóban forgó országokat, hogy rendezzék viszonyaikat, különben a remélt integráció akár az Európai Unióba, akár a NATO-ba nem lesz lehetséges. Úgy tűnik, a magyar diplomácia ezekre a hangokra a kelleténél nagyobb figyelmet fordított. A „jó pontok” szerzésének nálunk túl nagy jelentőséget tulajdonítanak. Így volt ez 1941 júniusában, amikor csatlakoztunk Német- országhoz a Szovjetunió-ellenes háborúban. Így volt ez 1948-ban, amikor a kelleténél nagyobb vehemenciával vetettük be magunkat a Tito-ellenes propagandába, és így volt ez a közelmúltban, amikor az AWACS-gépeket beengedtük a magyar légtérbe. Mindezt azzal a feltevéssel, hogyha érdemeket szerzünk a nagyhatalmak előtt, a németek, a szovjetek, most Amerika vagy a nyugat-európai országok előtt, azt majd kellőképpen ho-norálni fogják, és ez a készség majd viszonzást kap. Ez teljesen hibás megközelítés, mert ahogy ezt Cuza román fejedelm a múlt században megfogalmazta: a diplomáciában, az államközi kapcsolatokban a „va-lamit valamiért”-elv érvényesül, és ha nem tudunk semmit sem nyújtani, akkor nem fogunk semmit sem kapni. A történelem nagyon sok esetet ismer, amikor az anyanemzet és a határontúli nezetrész érdekei konfliktusba kerülnek egymással. A döntés ilyen esetekben mindig a határokontúli nemzetrész igényeinek, érdekeinek figyelmen kívül hagyásával történik. Igenám, de minden esetben, komoly politikai érdek vezette az ilyen típusú állásfoglalásokat. Bismarck azt mondta, hogy ő a magyar kormányhoz fűzűdő viszonyát fontosabbnak tartaja, mint az erdélyi szászok sorsát.  Bukarestben pedig azt mondták, hogy Romániának az oroszokkal és a törökökkel szemben szüksége van az Osztrák–Magyar Monarchia támogatására, lásd a hármasszövetséget, és a szóban forgó nemzetiségek rendeljék alá saját érdekeiket az össznemzeti érdekeknek.

Gecse Géza: Van-e ma ilyen fajta érdekeltsége Magyarországnak?

Diószegi István: A legnagyobb jóindulattal sem lehet ilyen típusú érdekeltséget látni. Itt egyoldalú érdekfeladásról lehet szó, ami a leginkább az üzleti élethez hasonló diplomáciában azért nem fordulhatna elő.

Vissza a főoldalra - kattintással