Az alapszerződés - kuriózum

Interjú Diószegi István diplomáciatörténésszel
az ukrán-magyar alapszerződésről
Határok nélkül, 1993. március 17.

Az interjú közlését megelőző héten az 1991 decemberében aláírt ukrán–magyar alapszerződést a magyar parlamentnek is el kellett fogadnia. Az alapszerződés azon kitételét, miszerint Magyarországnak és Ukrajnának nincsenek egymással szemben területi követelései, a budapesti  Országházban számos bírálat érte. Ezért kerestem fel Dr. Diószegi IsTván-t, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszékének vezetőjét, a diplomáciatörténet nemzetközi hírű kutatóját és készítettem vele interjút.

Mennyire szokásos, hogy egy állam a határok sérthetetlenségét különböző nyilatkozatokban és szerződésekben minduntalan megerősítse?

Diószegi István: A nemzetközi gyakorlatban általában nem fordul elő, hogy a békeszerződések által megállapított határokat újabb államközi szerződéssel erősítsék meg. Persze előfordul, hogy valamelyik ország kormánya, külügyminisztere a fennálló határok megváltoztathatatlanságával kapcsolatosan nyilatkozatot tesz, ahogy ezt például Visconti Venosta olasz külügyminiszter tette a múlt század hetvenes éveiben, mondván hogy ő becsületszavára kijelenti, hogy Olaszország nem tart igényt Triesztre. A becsületszó ellenére aztán Trieszt a XX. században mégis Olaszországé lett. Azokban az országokban azonban, ahol a kimondott szónak és az aláírt okmánynak, szerződéseknek nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, általában tartózkodnak a meggondolatlan kijelentésektől, akár a megállapodás újbóli szerződésben történő rögzítésétől. Olyan esetet, amikor fenn-álló és békeszerződés által szankcionált határt újabb államközi szerződéssel erősítettek meg, csak egyetlenegyet ismer a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi jog története. Az 1925-ös locarnói szerződés volt ilyen. Itt arról volt szó, hogy Németország, Franciaország, Belgium, Olaszország és Nagy-Britannia újból kijelentette, hogy az 1919-ben Németország és Franciaország közötti, illetve Németország és Belgium között fennálló határt véglegesnek tekinti. A Versailles-i szerződésben megállapított határok újbóli nemzetközi jogi megerősítése mindkét szerződő fél érdekében állt. Franciaországnak azért, mert ez számára biztonságot jelentett a lehetséges német expanzióval szemben, Németország számára pedig azért, mert konkrét biztosítékot adott az 1919 óta, a Versailles-i béke-szerződés aláírása óta szakadatlan francia expanziós törekvések és határsértések ellen, amelyek a leginkább szembeszökő formában a Ruhr-vidék 1923-as francia megszállásában mutatkoztak meg. Ez az eset azonban egyedi eset volt. Sem előtte, sem utána nem volt rá precedens, hogy a békeszerződésben megállapított határt még egyszer megerősítették volna. Hogy a korábbiakból csak egyetlen példát említsek: Bismarck 1871 után állandóan törekedett arra, hogy Franciaországgal még egyszer elismertesse Elzász-Lotharingia német birtokát, a franciák azonban erre soha nem voltak hajlandóak és Franciaország és Németország között 1945 után sem erősítette meg semmiféle alapszerződés a francia–német határokat.

Gecse Géza: Miért lehet szükség egyáltalán alapszerződésekre?

Diószegi István: Én az alapszerződés szükségességét nem tudom belátni. Kuriozitás ez a nemzetközi kapcsolatok történetében, és éppen erre a szerencsétlen kelet-európai, közép-kelet-európai régióra jellemző. Ismereteim szerint Európa és a világ fejlettebb régióiban ilyen típusú szerződéseket sem korábban, sem napjainkban nem kötöttek. Egyetlen funkciója az országok közötti bizalomerősítés lehetne, de akár a ro-mán–magyar eset is mutatja, maga a szerződés előkészítése – éppen a vitatott pontok miatt –, inkább a bizalmatlanság erősítésére szolgál.

Gecse Géza: Nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, Ukrajna összes szomszédunk közül az az állam, amellyel államközi szinten nin-csenek problémáink. A környező államok közül a magyar kisebbség helyzete Ukrajnában szinte problémamentes, ezért elképzelhető, ha az alapszerződés aláírásából olyan kedvezmények származnak, hogy például elismerik a kárpátaljai magyar autonómiát, illetve Kárpátaljának mint egésznek a külön státusát, akkor ez indokolja egy ilyen szerződés aláírását.

Diószegi István: Olyan megállapodást nem lehet kötni, hogy én elismerem a határokat, te pedig kijelented, hogy autonómiát adsz az ott élő kisebbségnek. Ilyen a szerződésekben nem szokott előfordulni és ellenkezik mindenféle szerződési szellemmel. De egyébként is, ha valamely állam, valamely kormány ilyen kötelezettséget vállal is, nem ilyen típusú szerződésben, hanem más fajtában, mint például a Párizs környéki békékhez csatlakozó kisebbségvédelmi szerződésekben és egyéb békeszerződésekben, azok betartása mindig bizonytalan. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezeket a megállapodásokat az aláíró kormányok nem tartják be. A jelenkori magyar külpolitikai tradícióban benne van az a hiedelem, hogy megfelelő gesztus megtételével  határokon kívüli magyarjaink sorsát javíthatják. Emlékezetes dolog: Kádár János az ötvenes évek végén elment Marosvásárhelyre, és ott minden kényszer és külső román befolyás nélkül az összegyűlt több tízezer magyarnak kijelentette, hogy  Magyar-ország az 1947-ben aláírt párizsi békeszerződésben megállapított ha- tárokat véglegesnek tekinti. Kádár János mentségére szolgál, hogy ő az internacionalizmus szellemében gondolkodott, és ebben a keretben várt viszonzást román részről. A viszonzás abban mutatkozott, hogy a hatvanas évektől indult el az a fajta román asszimilációs politika, amelynek eredményeként az erdélyi magyarság abszolút létszáma rohamosan csökkenni kezdett. Ez a politikai vonal folytatódott a legutóbbi Németh-kormány idején is, amikor Horn Gyula hasonló kijelentést tett. A jelenlegi kormány több tagja is sokszor kellőképpen át nem gondolva ugyanezt mondta, hogy aztán a román szerződő fél szaván foghassa a magyar kormány tagjait és a magyar kormányt, ha már egyszer ezt kijelentették, akkor miért nem hajlandók ezt szerződésben is rögzíteni.

A másik vonatkozás, amit egy ilyen határszerződés aláírásánál számításba kell venni, ennek a gesztusnak a határokon kívüli magyarok körében történő fogadtatása. Egy olyan gesztust, amely a nemzetközi vonatkozásban egyszer már szentesített határokat újból véglegesnek nyilvánít, a határon kívüli magyarság körében csak úgy értelmeznének, mint az anyanemzet részéről történő újabb lemondást és cserbenhagyást.

Vissza a főoldalra - kattintással