1956 megítélése – ma

Interjú Kövér Lászlóval és Medgyessy Péterrel

Határok nélkül, 2001.október 23.

1956 értékelése napjainkban némileg megosztja a társadalmat, különösen a baloldalt. A forradalom értékelését Hungaricus álnéven írt tanulmányában elsőként Fekete Sándor író adta, amiért a kilenc év börtönbüntetésből annak felét le is ülte Kádár János börtönében. Fekete Sándor idei júniusi halálában alighanem jelentős szerepet játszott, hogy úgy gondolta, annak ellenére, hogy Nagy Imre kommunista volt, a Magyar Szocialista Párt nem állt ki egyértelműen Nagy Imre alakja mellett, és hagyta, hogy 1956-ot a többi párt kisajátítsa.

Gecse Géza: Mennyire van gondban a magyar társadalom Nagy Imre alakjának megítélésekor, hisz kétségtelen tény, hogy Nagy Imre végül is kommunista volt. Kövér László, a Fidesz–Magyar Polgári Párt alelnöke a nyolcvanas évek második felében térségünk országairól egy külpolitikai témájú munkát írt.

Kövér László: A polgári oldal, de beszéljünk csak a saját nevünkben, és maradjunk a Fidesznél, a Fidesz nincs gondban Nagy Imre megítélésével kapcsolatban. Az 1989. június 16-án Nagy Imre és mártírtársai temetésén elmondott Orbán Viktor-beszéd elég pontosan határozta meg azt, hogy mit gondolunk Nagy Imréről, és azokról a kommunistákról, akik az életüket adták a nemzeti függetlenségért, szabadságért, és talán még egyfajta demokratikus berendezkedést is elfogadtak volna, ha az események, a forradalom kiteljesedése idáig el tudott volna jutni. Mi azokat tiszteljük bennük, akik korábbi tévútjaik kártékony, ártalmas következményeit képesek voltak felmérni. Igaz, egy rendkívüli történelmi helyzetben, egy óriási lélektani nyomás alatt, de mégis megtették ezt. Ráadásul saját kommunista múltjukat megtagadva, vagy arról mást gondolva, mint azok, akik az akasztófa alá állították őket, ragaszkodtak ahhoz az elgondoláshoz, amit ők 1956. október 23-a után választottak. És noha megtehették volna –  Nagy Imre is, meg a többi kivégzett kommunista vagy volt kommunista, ahogy sokan mások ezt meg is tették –, hogy az életet, a családjukkal való együttélést választják az akasztófa helyett, ők mégis úgy gondolták, hogy ezt a nemzettel, és azokkal a forradalmárokkal szemben, akik szintén az életüket adták az utcákon, nem tehetik meg. Ilyen értelemben Nagy Imrét mi a magyar nemzet legnagyobb alakjai között tartjuk számon. Olyan embernek látjuk, aki kommunista múltját és gondolkodását a fejében felülírta a nemzethez tartozás érzése és elkötelezettsége. Ez már önmagában a kommunizmus tagadása, hiszen az egyfajta fiktív nemzetköziségre épült, ami a valóságban az orosz birodalmi nagyhatalmi ambíciók elfogadását és szolgai kiszolgálását jelentette Magyarországon és a többi csatlós államban. Aki ezt nem fogadta el, mint Nagy Imre, akinek ez a vesztét okozta, akár tudomást vett erről, akár nem, akár maga is így gondolta, akár nem, de valójában megtagadta azt, amit mi kommunizmus alatt értünk. Más kérdés, hogy a baloldal leginkább azért van nehéz helyzetben, mert elmulasztotta, hogy már 1989-ben tisztázza, 1990-ben pedig ennek alapján a választásokon úgy induljon, hogy egyértelműen elválasztja azt a hagyományt, ami az 1990 előtti rendszerhez kötötte. Ez azt is jelentette volna, hogy békésen, mindenféle retorzió, megtorlás, számonkérés, vagyonelkobzás, perek nélkül –  ahogy a rend-szerváltozás végül is erre a jogfolytonossági elvre helyezkedett –, de egyértelműen kitakarította volna a maga soraiból, és ezen keresztül a közéletből azokat, akiknek ne adj’ isten!, még vér is tapadt a kezéhez, de mindenképpen politikai felelősséget viseltek az 1956 előtt történtekért, 1956 után pedig a megtorlásokért, vagy éppenséggel azért a „finomuló kín”-ért –  hogy József Attila szavaival éljek –, ami az 1956–1962-es szigorú időket követte 1989-ig, amikor ez az ország –  nem kevés cinizmussal szólva –  a „legvidámabb barakk”-ként volt nevezetes.

Gecse Géza: Mit tudunk kezdeni 1956 jellegével ma, hiszen az Amerikai Egyesült Államokban megjelenő Szittyakürt újság körét sokan szélsőjobboldalinak tartják, de olvasgattam idejövet készülődve Bibó Istvánnak az 1956 novemberében készült memorandumát is, amelyben az áll, hogy ők valójában szocialista Magyarországot akarnak, és ezt mondták a szittyakürtösök is, vagyis olyan emberek, akiktől ez meg-hökkentőnek számít?

Kövér László: Mai fogalmaink szerint csak kétfajta berendezkedés létezik. Minden közbülső kísérlet –  ha volt ilyen egyáltalán, és valódi közbülső kísérletnek minősíthető –  elbukott, megrekedt valahol. Az egyik oldalon állt a tervutasításos, állami tulajdon dominanciájára épülő és a többpártrendszert ezért kizáró diktatúra, a másik oldalon pedig voltak azok a polgári társadalmak, amelyek a magántulajdon alapján álltak, és így a polgári szabadságjogok szerves részeként a többpárti berendezkedést is ki tudták építeni. A munkástanácsok működését kétségtelenül jellemezte a szocialisztikus szóhasználat, mint ahogy az is kétségbevonhatatlan, hogy törekvéseik között volt egy erős szocialista politikai vonulata az 1956. október 23-át követő eseményeknek. Ma már nehezen lehetne az ellenkezőjét bizonyítani annak, hogy ha tovább folyik ez az eseménysor, akkor rossz esetben polgárháborúba torkollott volna, jobb esetben viszont, és ezt tartom valószínűbbnek, olyan folyamathoz vezetett volna, amely az 1945 és 1947 közötti koalíciós polgári demokratikus berendezkedés restaurációját eredményezte volna. Igaz, hogy az 1945 előtti tulajdonviszonyokat aligha lehetett volna visszaállítani, hisz –  leszámítva a kárvallott tulajdonosokat –  nagyon kevesen voltak, akik ezt támogatták volna. Tehát egy kiegyensúlyozottabb, szociálisan érzékenyebb és korlátozottabb működésű magántulajdoni rendszer alakult volna ki. De abban nem hiszek, hogy az ipari termelést a köztulajdon dominanciája mellett tovább lehetett volna folytatni. Alighanem az agrártársadalom számára lett volna a leginkább folytatható az, ami 1945 és 1947 között történt. A téeszesítések így elmaradtak volna, és egy olyan normális polgári agrárstruktúra jön létre, amelyben nem szenvednénk ma az 1956-ot követő tévút öröksége miatt. Az ipari világban pedig egy rövid átmenet után, amikor mindenféle önigazgató, nem kommunista típusú köztulajdont valamilyen módon működőképessé tenni szándékozó törekvést követően minden visszatért volna a saját rendes medrébe, és létrejött volna ugyanaz a tulajdoni struktúra, amely ma bárhol másutt Európában megfigyelhető. Arról ne is beszéljünk, hogy voltak azért ennek a néhány napnak más szereplői is. Nagy Imrét miniszterelnöki mivolta, majd mártíriuma okán valóban az első hely illeti meg, de azért a többi irányzat is felmutatta a maga karizmatikus vezetőjét. Gondoljunk csak Kéthly Annára, aki a szociáldemokrata párt hiteles képviselője volt, és az tudott volna lenni aktív politikusként is, ha a forradalmat nem fojtják vérbe. De gondolhatunk a kisgazdákra, így Kovács Bélára és társaira is, vagy Mindszenty Józsefre, aki nem politikusként, de a közélet aktív, markáns alakjaként szerepelt ezekben a napokban. Ők mind-mind egyfajta hagyományt, irányzatot, értékrendet jelenítenek meg, amelyek ugyanúgy részei voltak 1956-nak, mint a reformkommunisták, vagy a belső pártellenzék és közülük is a legnagyszerűbbek.

Gecse Géza: Mennyire tekinthető a Kárpát-medencében élő összmagyarság élményének 1956? Jól tudjuk, hogy főként Kárpátalján és Erdélyben voltak 1956-ban mozgolódások, illetve pontosabb ha úgy fogalmazunk, hogy ezeket tudták mostanáig feldolgozni a történettudomány művelői.

Kövér László: Talán az, hogy feldolgozni tudták, erős jóindulatú túlzás. Azt hiszem, hogy ennek a feldolgozásnak még az elején vagyunk, ugyanakkor az idő –  a határokon túl ugyanúgy, mint idehaza –  fogy. Azok, akik aktív részesei és túlélői voltak ennek az időszaknak, egyre idősödnek, és eltávoznak az élők sorából. Alig maradt egy kis időnk, hogy valóban feldolgozzuk azt, hogy milyen hatással volt a magyarországi 1956 a határon túli területekre, és nemcsak az ottani magyarokra, hanem a többségi népek politikusaira, értelmiségi csoportjaira is. Hiszen azért vannak annak jelei, hogy a többi szocialista ország vezetői számára éppen az volt a magyar eseményekben a félelmetes, hogy a maguk jövőjét látták megvalósulni a magyar kommunisták sorsában. Az orosz beavatkozást illetően azért voltak annyira lelkesek, mert maguk is forrónak érezték a talajt a lábuk alatt, amire több-kevesebb jel már azokban a napokban is utalt. Voltak demonstrációk, voltak különböző szervezkedések, és nem csupán a határon túli magyarok körében, hanem például a temesvári eseményeket illetően a románok és a szászok között is. Ha a magyar forradalmat nem fojtják vérbe, olyan futótűzként terjedő mozgalommá alakulhatott volna, ami az egész, úgynevezett szocialista tábort megrengethette volna. Azért is logikus e feltevés, mert nem Magyarországról indultak a forradalmi események, hanem Lengyelországból, amire Budapesten csak reagáltak. Ráadásul a megtorlás következményei, szereplői Lengyelországban még inkább a homályban maradtak, mint nálunk. Magyarországon úgy is, mint kikerülhetetlen mérföldkőt, úgy is, mint a Kádár-rendszer legitimációs bázisát, úgy is, mint a XX. század legfontosabb történelmi eseményeinek egyikét –  így vagy úgy, de már a Kádár-rendszerben is kénytelenek voltak feldolgozni. Pusztán elhallgatással a kommunisták számára sem lehetett 1956 problémáját megmagyarázni. Ezzel szemben Romániában, Kárpátalján, a Felvidéken az elhallgatás, az események eltüntetése, retusálása, a felejtés porával való befedése megoldásnak tűnt, és számunkra ezért ma sokkal nehezebb kibányászni ezek alól a rétegek alól, hogy mi is történt valójában: kik voltak a szereplők, kik az áldozatok, mi történt velük, hogy élték túl –  ha túl tudták élni –, és mi volt a valóságos hatása annak a néhány napnak a határon túli területeken. Ebben –  a határon túli politikai vezetéseken túlmenően –  mi is felelősek vagyunk, hiszen immár az 1989. június 16-i újratemetés óta eltelt tizenkét esztendő. Ez alatt a tizenkét esztendő alatt Magyarországon is nagyon kevés szó esett arról, hogy voltak olyan emberek, akiket kivégeztek, akik börtönt szenvedtek, akiket ellehetetlenítettek, agyonvertek, megkínoztak csak azért, mert valamilyen módon rokonszenveztek azzal, ami Magyarországon 1956. október 23-a után történt. Ráadásul az események néhány  szereplője Magyarországon él. Én is ismerek olyanokat, akik ilyen diákmegmozdulások következtében Romániában börtönt szenvedtek, de nem tudunk róluk, ezért nem is emeltük be őket a saját 56-os hagyományainkba. Pedig enélkül nem érzékelhető igazán annak a súlya, amit 1956 valójában jelent.

  Hogyan ítéli meg a baloldal 1956-ot? Medgyessy Péter, a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök-jelöltje válaszol.

Medgyessy Péter: Azt ma már senki nem vitatja, hogy 1956. október 23-án a demokratikus baloldal kezdeményezésére indultak meg a forradalmi cselekmények. A másik oldalon a bolsevik kommunista rendszer állt, miközben szovjet csapatok állomásoztak az országban. Vagyis egyrészt idegenek által uralt ország voltunk, másrészt a magyarok mentalitásától is idegen volt az a fajta hatalomgyakorlás, ami 56 előtt volt. Tegyük hozzá, hogy arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy az a személy, aki talán a legpontosabb és legmegbízhatóbb elemzését adta 56-nak: Bibó István is baloldali személyiség volt.

Gecse Géza: Bibó István abban a kompromisszumos kibontakozási javaslatában, amelyet 1956 novemberében terjesztett elő, valóban arról ír, hogy Magyarországon feltétlenül szükség van a társadalmi tulajdonra. De ma, 2001-ben hogyan viszonyuljunk mindahhoz, ami 56-ban történt?

Medgyessy Péter: Természetesen, messze túljutottunk rajta. 56 –  egy más világ volt: más volt a helyzet, és az embereknek még az illúzióik is mások voltak. Ma világosan és pontosan tudja mindenki, hogy az a fajta idea, amit annak idején sokan a demokratikus baloldalról képviseltek, ma már nem valósítható meg.

Gecse Géza: Mennyire tekinthető Kádár János ellenforradalmárnak?

Medgyessy Péter: Sok Kádár Jánost ismerünk. Ismerjük azt a Kádár Jánost, aki képes volt arra, hogy halálra ítéltesse Nagy Imrét és társait. De ismerjük azt a Kádár Jánost is, aki kiváló politikai érzékkel lavírozott a szovjet hatalom mellett, és próbált valami fajta normálisabb, békésebb országot teremteni, miközben mindannyian tudjuk, hogy ettől a rendszer karaktere nem változott. Ez a rendszer akkor is egy diktatórikus rendszer volt. De Kádár János az adott nemzetközi lehetőségeket – egyébként alapozva valószínűleg 56-ra is –, próbálta biztosítani Magyarországnak. Ez alatt azt értem, hogy 56 teremtett egy olyan nimbuszt Magyarország körül a szovjeteknél, amivel azt lehetett mondani, hogy azért a ma-gyarokkal nem lehet mindent megcsinálni. Jobb óvatosnak lenni, nem kell még egyszer forradalmat provokálni. Ezért a szovjetek Magyarországon tudomásul vettek sok olyan dolgot, amit más környező ország esetében nem voltak hajlandóak.

Gecse Géza: Hogyan értékeljük azt, hogy a Kárpát-medencében, nemcsak Magyarországon, hanem a szomszédos országokban is megmozdultak, mégpedig nemcsak a magyarok, hanem a románok, sőt az ukránok is? Ha nem tévedek, Románia és Kárpátalja esetében vannak megfelelő feldolgozások, viszont azt, hogy mi történt a Délvidéken, illetve a Fel- vidéken, azért nem tudjuk, mert nincs feldolgozva.

Medgyessy Péter:  Valami ismeretünk azért arról is van, hogy mi történt a Felvidéken, de igaza van, a legtöbb ismeretünk Erdélyről és Kárpátaljáról van. Érthető egyébként, hogy a környező országokban élő magyarok rendkívül bíztak abban, hogy itt egy olyan változás lesz, ami az ő életüket is módosítja. Ezért rendkívül bátorítóan hatott rájuk az az erjedés, ami Magyarországon megindult. A válasz legalább olyan durva volt, mint Magyarországon. Néhány példával érzékeltetve: a Bolyai egyetemet Kolozsvárt közvetlenül 56-ot követően zárták be. Arra hivatkoztak, hogy ez egy forradalmi góc lehet, és egyébként sem kell a magyaroknak Erdélyben magyar egyetem. Tudom azt, hogy a gálocsi lelkészt halálra kínozták a KGB emberei Kárpátalján. Tehát van számos olyan példa –  sajnos –, amelyik azt mutatja, hogy nagyon-nagyon kegyetlen és kemény volt a reakció 1956 után a szomszédos országokban is.

Gecse Géza: Mégis ha 1956-ot a határon túli magyarság szempontjából vizsgáljuk, akkor merre billen a mérleg nyelve?

Medgyessy Péter: Abban az értelemben, hogy megmutatta azt, hogy egy nemzetnek lehet tartása, hogy nem lehet packázni a magyarsággal olyan könnyen, ilyen szempontból egyértelmű, hogy jó volt. És a reményt is erősítette, hogy előbb-utóbb ebből egyszer ki lehet törni.

Gecse Géza: Annak idején még jobboldaliaktól is hallani lehetett olyan véleményt, hogy azzal, hogy az 1960-as, 70-es években Kádár János egy, a környezetéhez képest elviselhetőbb Magyarországot, mondjuk egy „vidám barakk”-ot teremtett a szocialista láger országai között, ezzel sikeresebb revíziós politikát sikerült megvalósítania, mint a két világháború között Horthy Miklósnak. Jobb életszínvonala miatt ugyanis vágytak ide az emberek.

Medgyessy Péter: A kádári Magyarország egyfajta példa volt a környező országok magyarsága számára. Egyfajta relatív biztonságot, viszonylagos mozgáslehetőséget kínált. Ugyanakkor azzal, hogy azt a látszatot tudta kelteni, hogy diktatúrán belül is lehet normálisan élni, nem biztos, hogy jól szolgálta az ügyet. Nem biztatott arra, hogy itt tovább lehet, sőt tovább kell lépni, vagyis bizonyos értelemben leszerelt. És nem véletlen az, hogy amikor a világ változásai Közép-Európában is felgyorsultak és Kádár János személyében is hanyatlani kezdett,  bebizonyosodott, hogy a rendszer, amit Kádár János képviselt –  életképtelen. Vagyis Kádár János szerepe még ebből a megközelítésből is rendkívül ellentmondásos.

Gecse Géza: Kádár Jánosra senki a világon nem tudná azt rábizonyítani, hogy revíziós politikus volt, hisz a XX. században, 1958 februárjában az egész magyar politikai vezetésen belül ő mondta ki elsőként, hogy nekünk semmiféle területi követelésünk Romániával szemben nincs, és nem is lesz soha. Ennek ellenére a gyakorlatban mégiscsak lehet más az eredője politikájának. Hosszú ideig volt hatalmon és a kiszámíthatóságot képviselte. Ezért sem túlzás, ha Kádár János tevékenységét –  akár a revíziós politika szempontjából is –  a Horthy Miklóséval hasonlítják össze.

Medgyessy Péter: Kétségtelen, hogy a magyar emberekben van egy stabilitás iránti igény. Miközben a fehérterror valahol mégiscsak köthető Horthy Miklóshoz, amint az 56 utáni megtorlás Kádár Jánoshoz, aközben mind a két személyben volt valamifajta atyai, amire azt mondta az ember, hogy az biztonságot adott. Hogy igaz-e az, hogy Kádár János valójában revíziós politikát valósított volna meg békésen és csöndesen, arra csak azt tudom válaszolni, hogy minden relatív. Relatív volt Magyarország stabilitása, biztonsága, vidámsága és kellemessége mondjuk egy Husak-féle Csehszlovákiával vagy egy Ceausescu-féle Romániával szemben. Ilyen értelemben tehát bizonyos modellszerűséget állított azok elé az emberek elé, akik ezekben az országokban éltek. De én azért azt gondolom, hogy Magyarország jövője szempontjából egyik személy sem példamutató. Magyarország se nem Kádár, se nem Horthy Magyarországa. Magyar- ország demokratikus Magyarország, sokkal inkább Bibó István, Déry Tibor Magyarországa, és ha úgy tetszik, sokkal inkább Fekete Sándor Magyarországa.

Gecse Géza: Ha ma szemléljük ezt a Nagy Imre-i vagy Kádár János-i tradíciót, akkor milyen mérleget tudunk vonni?

Medgyessy Péter: Én sohasem felejtem el, hogy amikor 1956. november 4-én Nagy Imre azt a néhány mondatos beszédét elmondta a rádióban, akkor utána az ember mit csinált? Én akkor tizenhárom-tizennégy éves voltam. Hallgatta az ember a Szabad Európát, és a Szabad Európa Rádió vagy a BBC azt mondta, hogy tartsatok ki! Mindig azt az érzetet keltette, hogy jövünk. Nem tudom, hogy végül kimondták-e, de hogy nem jöttek, az biztos! Igaz, volt utána egy szolidaritás a magyar forradalommal, befogadták azokat az embereket, akik kimenekültek. Ez szép dolog. De a reálpolitikához az is hozzátartozott, hogy abban a nemzetközi  környezetben Magyarország nem számíthatott senkire sem. Mint ahogy tisztában kell lenni azzal is, hogy akár a kínaiak, akár az oroszok részéről sokkal vérmesebb, a terrort képviselő nézetek is voltak. Nagy Imre hős volt, mert nem akarta visszavonni a nézeteit, nem akart visszalépni. Nagy Imre ugyanakkor baloldali politikus volt. Volt egy kísérlete 53-ban és volt egy kísérlete 56-ban. Az 56-os kísérlet is megbukott, de ezzel együtt a baloldal számára Nagy Imre annak az embernek a példája, aki bizonyította, hogy lehet vállalni valakinek az egyéniségét, a baloldaliságát, és ha ezért ki is áll, akkor ezért a nemzet hálás. A másik személyiség Kádár János, akiről azt mondták, hogy reálpolitikus volt, most beszéljünk arról a bizonyos 61–62 utáni időszakról. Kádár János tudta azt, hogy mennyire lehet más országokra támaszkodni, miközben kétségtelen, hogy Kádár János bűnös abban, ami Nagy Imrével történt. És ezt nem lehet elégszer elmondani.

Gecse Géza: Tudom, hogy ön nem a Magyar Szocialista Párt tagja, de kötődik a Magyar Szocialista Párthoz. Az idén nyáron elhunyt Fekete Sándor kudarcként élte meg azt, hogy a rendszerváltás idején a szocialista párt nem állt ki egyértelműen Nagy Imre alakja mögött, vagy nem Nagy Imre szellemében szervezte az 1989 utáni átalakulást.

Medgyessy Péter: Valójában egy hosszabb gondolkodást igényel az, hogy a szocialista párt vajon az elmúlt években miért nem adott egy- értelmű értékelést arról, hogy 56 a miénk, 56 a modern szociáldemokrata gondolkodásé, és nem azoké, akiket pufajkásoknak szoktak nevezni. Azt hiszem, hogy itt van az ideje annak, hogy két dolog legalább egyszerre megtörténjen. Az egyik az, hogy a baloldal világosan elmondja: nemcsak vállalja, hanem nagyon büszke arra, hogy 56 egy baloldali indíttatású forradalom volt. Ugyanakkor itt van az ideje annak, hogy azt is kimondja, nekünk is kell, hogy legyen annyi erőnk, mint a spanyoloknak, hogy egy idő eltelte után egyszer azt mondjuk – vállalva a történelem hagyományait, a történelmi tradíciót –, zárjuk le ezt az ügyet.

Vissza a főoldalra - kattintással