Gecse Géza – Ősz Gábor

2015/2016/2. (tavaszi félév)

 

Irodalomjegyzék

 

A bipoláris világ kialakulása Európában 1914-1945


című szemináriumhoz 

Általános irodalom

20. századi egyetemes történet I. Európa, Osiris Kiadó, Budapest, 2006.

Ormos Mária-Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren, Osiris Kiadó, 2003.

Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada, 1789-1939. História könyvek, Budapest, MTA Történettudományi Intézet, 1997.

Henry Kissinger: Diplomácia, Budapest, Panem-Grafo, 1996,( illetve 2008.)

Paul Kennedy: Nagyhatalmak tündöklése és bukása, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1992.

Norman Davies: Európa története. EUROPICA VARIETAS, Budapest, 2002. 1326 oldal

Eric J Hosbawm: A birodalmak kora (1875-1914). Budapest, Pannonica Kiadó, 2004. 384 oldal

Sorsok, frontok, eszmék. Tanulmányok az első világháború 100. évfordulójára, Budapest, 2014.

Magyarics Tamás: Az Amerikai Egyesült Államok külpolitikája, Bp., 2008.


Martin Roberts: Új barbárság kora. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1992. 402 oldal

Eric J Hosbawm: A forradalmak kora, (1789-1848) Budapest, Kossuth Kiadó, 1964. 372 oldal

Eric J Hosbawm: A tőke kora, Budapest, Kossuth Kiadó,1978.286 oldal

Eric J Hosbawm: Mozgalmas évek. Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2008. 470 oldal

Berend T Iván: Válságos évtizedek Válságos évtizedek Magvető Könyvkiadó, 1987 530 oldal

Romsics Ignác: A 20. század rövid története, Budapest, Rubicon-Ház Bt., 2011. 464 oldal

A XX. század krónikája, Budapest, Officina Nova, 1995. 1462 oldal

Fischer Ferenc: A "háború utáni háború" 1919-1933. Dialóg Campus, 2015. STUDIA HISTORIAE sorozat 608 oldal

Fischer Ferenc: Kétpólusú világ - 1945 – 1989. Dialóg Campus, 2014. STUDIA HISTORIAE sorozat, 400 oldal

(Az általános szakirodalom mellé témánként is tüntettünk fel olvasni valót, de ez csupán javaslat – a diákok ezek közül válogathatnak és – természetesen – kiegészíthetik és ki is egészítik – a saját elképzeléseiknek megfelelően –, hogy pontosan miből kívánnak dolgozni!)

 

Témánkénti szakirodalom

 

 

1. Nacionalizmus, népszuverenitás, demokrácia és a fogalom reneszánsza a különböző kutatások tükrében 1748-2015


Rousseau: Társadalmi szerződés http://mek.oszk.hu/08800/08879/

Montesquieu: A törvények szelleméről, Osiris-Pallas Stúdió-Attraktor, 2000. 1046 oldal

Sztálin J.V.: Szociáldemokrácia és a nemzetiségi kérdés, 1913. Sztálin Összes Művei

Ernest Gellner: A nemzetek és a nacionalizmus,Napvilág Kiadó, Budapest, 2009. TÁRSTUDOMÁNY sorozat 234 oldal

Anthony Smith, John Breuilly, Anderson, Schöpflin, Gellner tanulmányai a Nacionalizmuselméletek c. szöveggyűjteményben. Szerkesztője: Kántor Zoltán, Bp., Rejtjel Kiadó, 2004.

Benedict Anderson: Elképzelt közösségek 190 oldal Atelier füzetek

Schöplin György: Az identitás dilemmái, Attraktor, 2004.
Schöplin György: A modern nemzet, Attraktor, 2003.

Schöplin György: Politika, illúziók, téveszmék Századvég Kiadó, 2015. 352 oldal

 

 

2. Imperializmus és az imperialista terjeszkedés sajátosságai. Viszonyuk az európai nacionalizmusokhoz és az új típusú imperializmus megjelenése 1885 után

 

John A. Hobson: Imperialism. A Study.  London, George Allen and Unwin Ltd, 1968. First published in 1902.

Rudolf Hilferding: A finánctőke. A kapitalizmus legújabb fejlődési szakaszának vizsgálata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1959.
Kautsky Károly: Nemzeti állam, imperialista állam és államszövetség. Fordította Weltner Jakab. Budapest, 1915, Népszava Könyvkereskedés Kiadása
Joseph S.Nye, Jr.: Bound to Lead. The Changing Nature of American Power, Basic Books, New York, 1990.

Vlagyimir Iljics Lenin: Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1973.

 

3. A klasszikus európai hatalmi rendszer felbomlása és az új szövetségi rendszerek kialakulása Európában 1885-1914

 

4. Az I. világháború különleges jellege 1914-1917

Galántai József: Az első világháború, Budapest, Gondolat, 1980.

Romsics Ignác: Magyarország az első világháborúban Kossuth Kiadó, 2010. 200 oldal

Az első világháború és a forradalmak képei. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1977. 506 oldal

Barczy –Somogyi: Királyért és hazáért, Budapest, 1993. Corvina Kiadó 244 oldal

Hasek: Svejk. Budapest, Ciceró, 2010. 850 oldal

Komáromy: Császári és királyi szép napok. Dante, 1917. 220 oldal

Farkas Pál: Egy önkéntes naplója. é.n.

Hemmingway: Búcsú a fegyverektől. Könyvmolyképző 300 oldal

H. G. Wells: Mr. Britling Pantheon 1927. 439 oldal

 

5. Harci cselekmények a fő- és mellékhadszíntereken 1914-1918

 

Clausewitz http://mek.oszk.hu/13200/13240/

Barta Róbert az I. és a II. világháború képes története. Szalay könyvek, 2012. 496 oldal

Perjés Géza Clausewitzről írt könyvei közül, amelyik rokonszenves!

 

6. Politika és katonapolitika: büntetés, jóvátétel és az önrendelkezési elv 1914-1918

Andrássy Gyula: Diplomácia és világháború http://mek.oszk.hu/07200/07281/

Jászi Oszkár: Magyar kálvária, magyar feltámadás. 1920. 160 oldal

7. Európa geopolitikai sérülékenysége és a versailles-i békerendszer


Pándy: Köztes Európa térkép gyűjtemény. Budapest, Osiris Kiadó, 1997. 803 oldal

 

8. A németkérdés, az angolok, a franciák és az Amerikai Egyesült Államok

 

Engelmann: Menet indulj, lépést tarts. Tények és Tanúk, Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1985. 310 oldal

Engelmann: A nagy szövetségi érdemkereszt. Tények és Tanúk, Budapest, Magvető Kiadó, 1981. 240 oldal

Jean Effel: Képes Francia történelem Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1971. 246 oldal

Magyarics Tamás: Az Amerikai Egyesült Államok külpolitikájának története, Bp., 2015.

 

9. Békés revíziós politika Európában 1927-1938


Ilja Ehrenburg: Emberek, évek, életem. Gondolat Kiadó, 1966. 1470 oldal

München 1938. Budapest, Kossuth Kiadó, 1988. 283 oldal

Mosley: Az elfecsérelt idő. Zrínyi, 1975, 430 oldal

 

10. Imperialista hódító politika 1939-1941

Szokolay: Lengyelország története Balassi Kiadó, 2006

Leopold Jerzewski: Katyn, 1940. Budapest, Babits Kiadó, 1990. 62 oldal

Zsukov: Emlékek, gondolatok. Budapest, Zrínyi Katonai-Kossuth K., 1976. 949 oldal

Norman Davies: Lengyelország története Osiris Kiadó, 2006 104 oldal

Ránki György: A második világháború gazdaságtörténete. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1990. 323 oldal

Romsics Ignác: Magyarország a II. világháborúban Kossuth Kiadó, 2011. 204 oldal

Ungváry Krisztián: A II. világháború Osiris Kiadó, 2005. 892 oldal

 

11. Sikeres német expanzió 1941-1943

Rommel: Gyalogság előre Luxor Stúdió, 1999 340 oldal

Speer: Küzdelem az igazsággal Európa Könyvkiadó, 1998 780 oldal

Guido Knopp: A Wermacht – A Harmadik  Birodalom fegyveres ereje. Budapest, Mérték, 2010. 326 oldal

 

12. A szovjet offenzíva sikere 1943-1945

Csujkov: Az évszázad ütközete Zrínyi Katonai Kiadó, 1977 477 oldal

Grecsko: Harc a Kaukázusért Zrínyi Katonai Kiadó, 1970 530 oldal

 

13. A világháború lezárásának ellentmondásai Európában – a bipoláris rendszer kialakulásának kezdete - 1945.

 

Gecse Géza – Ősz Gábor