Nem a vágyakból kell kiindulni

Interjú Kovács László külügyminiszterrel
Vasárnapi Újság, 1996.február 25.

Gecse Géza: Méray Tibor 1994 nyarán illetve őszén közölt Magyar­ országon egy két részből álló cikket, amelyben az alapszerződés-politikát tette bírálat tárgyává. Kételkedik abban, ha alapszerződésben ismét elismerjük a határok sérthetetlenségét és megváltoztathatatlanságát, akkor szomszédaink ettől megnyugszanak. Szerinte ugyanis semmi garancia nincs arra, hogy előbb-utóbb nem fogják azt mondani, revíziós szándékaink jottányit sem változtak és csak azok leplezésére, „falból” írtuk alá őket. Idézem: „A minden tárgyi alapot nélkülöző lélektani nyugtalanság ellenszere nem az aláírás, hanem a pszichoterápia vagy az ideg-csillapító, alapszerződés helyett talán a leghatásosabb az volna, ha kedvezményes áron nagyobb mennyiségű valeriánát szállítanánk azoknak, akik idegesek.”

Kovács László: A jószomszédi kapcsolatok segítik Magyarország és a szomszédos országok euroatlanti integrálódását, hiszen egymás között feszültségekkel küszködő országok nemkívánatosak sem az Európai Unió, sem a NATO számára. 1994 nyarán meglehetősen komoly feszültségeket örököltünk mind magyar–román, mind magyar–szlovák viszonyban. Négy évig például nem volt miniszterelnöki találkozó Magyarország és Románia között. Még külügyminiszteri találkozóra is csak három és fél év elteltével került először sor. Látogatásokat mondtak le. Az előző kormány Szlovákiától négy határátkelőhely megnyitását kérte. Ezek közül egy sem nyílt meg. 1994 óta mind a négy megnyílt. Követelték a kolozsvári ma-gyar főkonzulátus és a Bolyai Egyetem megnyitását. Nem érték el. Vagyis úgy tűnik, hogy nem volt célravezető az a módszer, amelyet követtek. Ha mi ezt folytattuk volna, félő, hogy végérvényesen reménytelenné vált volna nemcsak a kétoldalú viszony javítása, hanem a magyar kisebbség helyzetének a javulása is. Mi ezért úgy gondoltuk, hogy nem a vágyakból kell kiindulni, hanem meg kell nézni: Magyarország a jószomszédi kap-csolatok alakításában, illetve a határon túli magyarság támogatásában ténylegesen milyen lehetőségekkel rendelkezik. Ha nincs párbeszéd, nincs találkozó, hol tesszük szóvá ezeket a kérdéseket? A sok érintkezés, a bővülő kereskedelem, a sok száz vagy reméljük, sok ezer vegyesvállalat, a vegyes bankok, a növekvő turizmus, a kulturális cserék nem egyik napról a másikra, hanem évek, évtizedek alatt járulnak hozzá egy gyanakvástól mentes légkör kialakulásához. A harmadik lehetőségünk  támogatást szerezni a nemzetközi szervezetektől. A negyedik: a térség egészének beilleszkedése, integrálódása az euroatlanti közösségbe, és végül az ötödik: a határon túli magyarság tényleges támogatása, polgárosodásuk elősegítése, ami bizony komoly anyagi eszközöket is igényel.

Gecse Géza: Nagyon sokan szokták azt mondani, hogy teljesen mindegy, hogy Magyarországon Rákosi Mátyás, Horthy Miklós vagy Horn Gyula az ország első embere, amiatt, hogy a határainkon túl jelentős ma-gyar nemzeti közösségek élnek, ezek mindig irritálni fogják az illető

államalkotó nemzeteket, különösen azok politikai vezetését.

Kovács László: Sajnos, nem tudok vitába szállni az állítással, mert az elmúlt másfél év tapasztalatai is csak azt mutatták, hogy nem sikerült áttörést elérni a romániai többség és kisebbség vagy a szlovákiai szlovák többség és magyar kisebbség viszonyában, miközben – erőfeszítéseinknek köszönhetően – a kapcsolatrendszer kimutathatóan bővült. Mi most elindultunk egy olyan úton, amin ha türelmesen végigmegyünk, akkor ennek lesz eredménye. De nem lehet egy egyik nap megtett lépésnek a hatását rögtön másnap számon kérni. Kicsit hadd térjek vissza az alapszerződések problémájához, Méray Tibor cikkére, akivel többször személyesen is találkoztam, és annak idején meg is vitattuk a cikkében foglaltakat.  Neki abban igaza van, hogy önmagában az alapszerződés semmit nem old meg. És én mint külügyminiszter súlyosan hibáznék, ha azt hinném, hogy egy alapszerződés aláírásával minden egy csapásra megváltozik. Már csak azért sem, mert az alapszerződés akkor lép életbe, amikor a parlamentek jóváhagyják, és közismert, hogy a magyar–szlovák alapszerződést mindmáig csak a magyar parlament hagyta jóvá, a szlovák – immáron egy éve késlekedik evvel. De ha a parlament jóváhagyta és az alapszerződés törvényerőre emelkedik, mire az az emberek gondolkodását átalakítja, az bizony nagyon hosszú időt vesz igénybe. Nem lehet diszharmónia a nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső, a hazai törvények között. Tehát, ha például a szlovák nyelvtörvényt vesszük szemügyre, az ellentétes a – reményeink szerint – most jóváhagyásra kerülő alapszerződés bizonyos rendelkezéseivel. Ezt az ellentmondást Szlovákiának majd fel kell oldania! Romániával nem sikerült alapszerződést kötnünk, és mégis hoztak egy olyan oktatási törvényt, amely legalább annyira diszkriminatív, mint a szlovákiai nyelvtörvény. Horvátországgal, Szlovéniával nincs alap-szerződésünk, még sincsenek diszkriminatív, a kisebbségi jogokat korlátozó törvények. Ukrajnával van alapszerződésünk, és ott sincsenek ilyen törvények, vagyis nincs összefüggés az alapszerződés megkötése és a kisebbségi jogokat hátrányosan érintő törvények meghozatala között. Éppen fordítva áll a dolog: az alapszerződés megkötése utólag korrigálhatja e hátrányos törvényeket, mert a nemzetközi jognak elsődlegessége van a belső törvénykezéssel szemben.

Gecse Géza: Fábry Zoltán szlovákiai magyar publicista „pánszláv fasizmus”-nak nevezte azt a politikai gyakorlatot, amelyet 1945-től kezdve, a kassai kormányprogram kihirdetése után az akkori Csehszlovákiában a magyarokkal szemben megvalósítottak.

Kovács László: A II. világháború után nagyon sok igazságtalanság történt ebben a térségben. Mi a benesi dekrétumokat igazságtalannak te-kintjük. Mi a kollektív bűnösség elvét elfogadhatatlannak tartjuk. Az elmúlt években az Európa Tanács fórumain – magam is tagja voltam a magyar delegációnak – Szlovákia felvétele kapcsán meg tudtunk fogalmazni olyan kritériumokat, miszerint a kollektív bűnösség elvét vagy a kisebbségeket kollektív módon hátrányos helyzetbe hozó törvényeket nem szabad fenntartani.

Gecse Géza: Az Antall-kormány hivatalba lépésének az elején megfogalmazódott egy olyan elképzelés, egy olyan igény, miután a délszláv térségben új államok keletkeztek, hogy fel lehet vetni a határkérdéseket.

Kovács László: Én is úgy tudom, hogy ez Jugoszlávia szétesésének napjaiban, heteiben valóban felmerült, és elég nagy feltűnést és negatív visszhangot keltett.

Gecse Géza: E törekvések hátterében nem az a történelmi tapasztalat húzódott-e meg, hogy az erdélyi magyar kisebbség helyzetét akkor si-került elviselhetővé tenni, amikor a határkérdés felmerült? Az 1945 utáni időszakra gondolok, amikor a békeszerződés aláírásáig nem lehetett pontosan tudni, hogy Erdélyből vagy annak bizonyos részeiből Magyarország kap-e valamit, és ekkor alakult ki az a kormányzás, amit Groza Péter nevével szoktak fémjelezni, amely biztosított bizonyos jogokat az erdélyi magyarságnak?

Kovács László: Románia attól tarthatott, hogy a békerendezésben esetleg valamiféle kiigazítás történik. Na de azóta néhány évtized eltelt,és ma sem Romániának, sem másnak nem kell tartania attól, hogy akár az Egyesült Nemzetek Szervezete, akár az Európai Unió, akár a NATO ebben a térségben határmódosítást kezdeményez.

Gecse Géza: A héten a két vajdasági magyar szervezet Budapesten sajtótájékoztatót tartott. Ágoston András a VMDK elnöke azzal vádolta önöket, hogy nem támogatják az ő autonómiatörekvéseiket.

Kovács László: Az utóbbi hónapokban Ágoston Andrásnak ez visszatérő vádja. Vádolta Horn Gyula miniszterelnököt, hogy Belgrádban nem vetette fel az autonómia kérdését. Én ott ültem Horn Gyula mellett, és tudom, hogy felvetette. Ágoston András viszont nem volt ott, tehát nem tudom, hogy az ő információja honnan származik. Vádolta a magyar külügyminisztert, tehát személy szerint engem, hogy nem támogatom az autonómiatörekvéseket. Vissza lehet keresni jó néhány nemzetközi konferencia dokumentumában, jegyzőkönyvében, hány helyen, hányszor fogalmaztam meg azt, hogy a délszláv térségben a kisebbségi problémát azonos elvek és azonos normák szerint kell megoldani. Hogy a megoldás nem függhet az adott kisebbség létszámától, hangosságától, vagy a nemzetközi közösség veszélyérzetétől. Ezek után nem tudom, mi az, amivel Ágoston András bennünket, a magyar kormányt, vagy személy szerint Horn Gyulát, vagy engem valójában vádolhat.

Gecse Géza: Tőkés László, a múlt heti Vasárnapi Újságban hiányolta az offenzív kisebbségvédő politika jelenlétét. Tőkés püspök úr elmondta azt, hogy az előző kormány sem tett igazán sokat a határon túli magyarokért. A fő újdonság a gesztus értékű kijelentések megtétele volt. Ő ilyennek értékelte Antall József néhai magyar miniszterelnök azon kijelentését, hogy ő „lélekben” 15 millió magyar miniszterelnökének tartotta magát. Tőkés László szerint e – nem elhanyagolható hatású – kijelentések hiánya nagyon lehangolja a határon túli magyarokat, amit határon túli kutatók szociológiai kutatásaival is alá tud támasztani.

Kovács László: Én úgy gondolom, ha a magyar kormány ilyen gesztus értékű kijelentéseket tesz, ezzel talán okoz egy kis melegséget a szívekben, de ugyanakkor Magyarország megítélésében a nemzetközi közvéleményben és politikában károkat okoz. Tiszteletre méltónak tekintem azt az érzést, amely Antall József miniszterelnök urat vezette, amikor ezt, a valóban nagyon szép gondolatot megfogalmazta, hogy ő lélekben 15 millió magyar miniszterelnökének tekinti magát. Ezzel szembe szokták állítani Horn Gyulának ennél egy sokkal szikárabban hangzó kijelentését, amikor ő azt mondta, hogy „tíz és fél millió magyar állampolgár mi-niszterelnöke”. Ebben a mondatban két fontos üzenet volt. Nem tekinti magát a nem magyar állampolgárok miniszterelnökének, tehát senkinek ne legyenek olyan kételyei, hogy esetleg ő ki akarná terjeszteni egy közjogi tisztség hatókörét. A másik dolog: ő magyar állampolgárokról beszélt, és nem magyarokról, míg Antall József magyarokról beszélt. Horn Gyula a magyarországi románok, szlovákok, németek és más etnikumok, nemzeti kisebbségek miniszterelnöke is, nemcsak a magyaroké. És még egy dolog, amit el szoktak felejteni, akik emiatt a kijelentése miatt bírálják Horn Gyulát: azt is hozzátette, hogy felelősnek érzi magát a határon túli magyarság sorsáért, és sorsuk jobbítására mindent megtesz.

  Vissza a főoldalra - kattintással