Reguly Antal térképe az Észak-Ural megismerésében

Klinghammer István, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja

Gercsák Gábor egyetemi docens, ELTE

 

 

Reguly Antal (1819-1858) értékes nyelvészeti és néprajzi anyagot gyűjtött össze az Ural-hegység északi területein. Tudományos kutatásainak az a része, amelyben az általa bejárt terület földrajzát írja le, jelentőségében ugyan elmarad említett gyűjtése mögött, de útjáról készített térképe eme munkájából messze kimagaslik.[1] A ritkaságszámba menő térképet először 1906-ban a Magyar Földrajzi Társaság adta ki, és Pápay József a kiadáshoz írott szövegben az elkészítés módszerével is foglalkozott.[2] Nem foglalkozott azonban 1955-ig a földrajzi szakirodalom a térkép keletkezési körülményeivel, – és főleg azzal a kérdéssel, hogy ez az eredmény hogyan illeszthető az Észak-Ural megismerése történetébe. Borbély Andor abban az évben kiváló tanulmányban vizsgálta ezt a kérdést.[3]        

 

A korai ábrázolások

 

Míg Európa felfedező népei Kelet-Ázsia felé a tengeren keresték az utat, addig az oroszok helyzeti előnyüket kihasználva lassanként birtokba vették Kelet-Európa végtelen síkságait, és elérték az Uralt, – a „Nagy Sziklát”, ahogy akkor nevezték.

Európa népeinek a 16. századig meglehetősen kezdetleges elképzelései voltak az orosz állapotokról. Oroszországról az első megbízható híranyagot Herberstein, Sigismund (1486-1566) német követ hozta, aki először 1517-ben, majd 1525-ben járt az országban, hogy az orosz-lengyel fél között békét közvetítsen. Herberstein figyelő szemmel tanulmányozta az ország földrajzát és tapasztalatait 1549-ben latin nyelvű könyvben adta ki.[4] Művéhez térképet is mellékelt. Ez az első fontos munka, amely Nyugat-Európával megismertette Oroszországot. A térkép helyesbítette az ókori geográfusok Ptolemaiosz óta létező tévedését.[5] [1. ábra]

Herberstein térképét orosz forrásanyagok igénybevételével készítette el. Térképe volt az első, amely az Ural-hegységet helyesen, meridionális irányban húzódó hegyláncnak tüntette fel. [2. ábra] Ez a térkép lett forrása a 16. század nagy németalföldi kartográfusainak, Orteliusnak és Mercatornak, akik ennek alapján szerkesztették atlaszuk lapjait.       

A 17. századi cári birodalomban egymás után készültek térképek.

Godunov, Pjotr (?-1670) 1629-ben és 1667-ben, Remezov,Szemjon (1642-1720 után) 1672-ben és 1698-ban adott ki térképet, amelyen Szibériát és az Ural-hegységet ábrázolták.[6] Az 1667. évi Godunov-térkép[7] az Ural-hegységet a valóságnak megfelelő irányban ábrázolja [3. ábra].  A közel négyzet alakú, 38x30 cm méretű térkép déli tájolású.

A 18. század elején Kirilov, Ivan (1695-1737) hozzáfogott az orosz birodalom atlaszának elkészítéséhez. Atlaszát 1734-ben, 15 térképpel adta ki.[8] Az Ural vonulatát kis árnyékolt kupacokkal jelezte. [4. ábra]

Az Ural-hegység ábrázolása további fejlődést mutat az Orosz Tudományos Akadémia 1745-ben elkészült „Orosz Atlaszának” térképlapján.[9] A térkép hegyábrázolása jellegzetesen kupacos, az Ob folyó torkolati kanyarulatát helyesen ábrázolja.[10] [5. ábra]

Oroszország térképi ábrázolásának kiteljesedése Lomonoszov, Mihail (1711-1765) nevéhez fűződik. A jeles tudós 1757-ben állt az akadémia Földrajzi Szakosztályának élére, és fő feladatának az „Orosz Atlasz” helyesbített új kiadását tekintette. A szakosztály hatalmas munkát végzett, 250 (!) térkép összeállítását és kiadását gondozta.

A 18. század második felében a birodalomban megindult vízszabályozási és útépítési munkálatokat, a természeti kincsek feltárását irányító hivatalok is önálló térképezésbe kezdtek. A térképezés a 19. század elejére sokoldalúvá vált.

 

Reguly térképének forrásai

 

Reguly Antal felhasználta mindazokat a térképeket, amelyek a 19. század elején az Észak-Uralról megjelentek.

Térképének északi partvonalát Ivanov kormányos Pecsora és az Ob folyók torkolata közti felmérése alapján, a Tengerészeti Minisztérium Vízrajzi Osztályának 1843-ban kiadott térképe felhasználásával készítette el. A keleti határt két kutató, Ermann az Ob folyó melletti Obdorszk és Berezov települések, illetve Fedorov Tobolszk városának csillagászati helymeghatározása alapján rajzolta meg. A déli határvonalat ugyancsak Fedorovnak a Tura folyó melletti Turinszk és Bogolovszk csillagászati helymeghatározása alapján tűzte ki. A nyugati határt Kruzensternnek 1843-ban a Pecsora folyóról készített felvétele alapján ábrázolta.[11] Az Usza folyót szintén erről a térképről vázolta fel. Ennek térképezését Popov mérnök-alezredes még 1806-ban elvégezte.[12] Felhasználta még a permi kormányzótól kapott ún. Laszky-féle térképet is, amelynek kéziratos példánya megvan Reguly hagyatékában.[13] A térképet a kormányzóság hivatalnokai készítették el számára a permi tartományi helynév-listával együtt. Az adatokat Reguly felhasználta térképén a néprajzi határok ábrázolásánál. (A Laszky-féle térkép az É.sz. 54°-62°, és a ferrói hosszúság 68°-86° közti területet ábrázolja.) Reguly említést tesz még néhány térképről, amelyeket főleg utazásainál használt fel.[14] Így a Schubert-féle térképek hat szelvényét említi a Volga vidékéről, és egy svéd térképet a Lappföldről. Schubert lapjairól megjegyzi, hogy „ez jelenleg Oroszország legteljesebb térképe, amelybe a legutolsó felmérések is be vannak dolgozva.”[15]          

 

Reguly térképe

 

Ezek a térképek álltak Reguly rendelkezésére, amikor észak-urali útja során a vogulok földjére érkezett. Reguly az általa bejárt területről térképvázlatokat készített.[16] Ezek a vázlatok a hozzájuk tartozó feljegyzésekkel együtt igen jó térképi alapanyagok, és mint az Észak-Ural első részletes térképezési emlékei különös érdeklődésre tarthatnak számot.[17] A vázlatokhoz csatolt jegyzetben Reguly leírja, hogy „Abroszomon egész terület összesen tészen: vogul (vörös színbe foglalt) 3825 négyzetmérföld, osztják (zöld színbe foglalt) 2555 négyzetmérföld, (fehér színbe foglalt) 1590 négyzetmérföld, [együtt] 7970 négyzetmérföld.” Regulynak az volt a szándéka vázlataival, hogy a bejárt terület néprajzi térképének elkészítéséhez használja fel azokat. Kutatóútjának befejezése után, 1846. augusztus 25-én érkezett meg Pétervárra.

Az 1845-ben megalakult orosz Földrajzi Társaság megalakulásakor felmerült az a gondolat, hogy az Észak-Ural kutatására és térképezésére expedíciót küldjenek ki. Az expedíció szervezésének idején érkezett meg Reguly Pétervárra. Az ottani tudományos körök[18] már előzőleg is tájékozva voltak útja eredményéről, és amikor Pétervárra érkezett, felkérték, hogy gazdag helyrajzi anyagát ott dolgozza fel és az általa bejárt vidék térképét rajzolja meg. Reguly az ajánlatot elfogadta, – belátta, hogy sehol alkalmasabb hely nem kínálkozik munkája elkészítéséhez, mint Pétervárott. Gyenge egészségi állapota miatt azonban csak 1847. január végére készült el térképével és a hozzá fűzött magyarázatokkal.[19]

A térkép 16 negyedrét oldalon, 76x108 cm nagyságban az északi szélesség 58°-70°, és a keleti hosszúság 72°-89° közötti területet, mintegy 8000 földrajzi négyzetmérföldet ölel fel. Ma már nagyon ritka, hazánkban csak az MTA két példányában ismeretes. Címe: „Ethnographisch-geographische Karte des Nördlichen Ural Gebietes. Entworfen auf einer Reise in den Jahren 1844 und 1845 von Anton v. Reguly. St. Petersburg, 1846.” Kőnyomatos, cca 1: 1.200.000 méretarányban, 76x108 cm méretben. A térkép gazdag névrajza – közel 600 földrajzi nevet tartalmaz – megkönnyíti a rajta való eligazodást. A hegyeket csíkozással ábrázolja, magassági adatokat nem tüntet fel. Vízrajza igen bőséges, a kisebb hegyi patakokra is kiterjedő. Az úthálózat bemutatására háromféle megkülönböztetést használ, saját útvonalát nyilakkal ellátott vonallal jelzi. Különleges gonddal tünteti fel a településeket, a nagyobbak jelölésére körök kombinációját használja. Meghatározó tartalma Reguly térképének a néprajzi határoknak és a földművelés és állattenyésztés határának bemutatása.[20]

Reguly térképének megjelenését nagy örömmel fogadták a pétervári tudományos körök.[21] Reguly térképét a Földrajzi Társaság által 1847-ben az Észak-Ural feltárására kiküldött Hofmann-expedíció eredménnyel használta. Az expedíció vezetése több példányban sokszorosította, és minden tagja kapott belőle, – úgyhogy a térkép az expedíciónak útikalauza lett. Az expedíció tudományos eredményeit tartalmazó első kötetben[22]azonban elmulasztottak megemlékezni Regulyról.[23] Amint Reguly az első kötet megjelenéséről értesült, 1853. március 15-én levelet írt Pétervárra. Aziránt érdeklődött, hogyan használta fel az expedíció az általa nyújtott adatokat? Amikor megtudta, hogy az expedíció a nyomtatásban megjelent leírásában nem emlékezett meg róla, nagyon megsértődött miatta.[24]Hoffmann ezredes, az expedíció vezetője a második kötetben jóvátette a mulasztást és elismerte Reguly érdemeit.[25]Hogy az expedíció részéről adott elégtétel teljes legyen, az MTA könyvtára részére küldött kötet belső lapjára Hofmann sajátkezű ajánlósorokat írt, amelyben elismerte Reguly érdemeit.

 

Reguly akadémiai előadása térképéről

 

A Hofmann-expedíció második kötetének megjelenése után az MTA történelemtudományi osztályának 1856. június 2-i ülésén bemutatta térképét és ismertette annak készítési módját. A következő ülésen – június 30-án – folytatta előadását, és mivel Redennek, a bécsi Földrajzi Társaság alelnökének szívességéből ekkorra már megkapta a Hofmann-expedíció térképét, a két térképet összehasonlíthatta egymással.[26] Akadémiai előadásainak szövege, amint arra Pápay is hivatkozik 1906-os dolgozatában, megvan az MTA kézirattárában.[27]Ismertetésével már Pápay is megpróbálkozott, azonban a kézirat annyira tele van javításokkal és pótlásokkal, hogy összefüggő ismertetésre nem volt alkalmas. Valószínűleg Reguly előadásának első fogalmazványai voltak. A két akadémiai előadás szövegét 1955-ben Borbély „fejtette meg” Bella Miklós segítségével.

A két akadémiai előadás után Reguly nem foglalkozott többet térképével. A térképezés tudománya iránt azonban továbbra is érdeklődött. 1857 nyarán, bécsi tanulmányútján meglátogatta a híres katonai földrajzi intézetet, felkereste a legkiválóbb kartográfusokat, többek között Hauslab, Franz táborszernagyot (1798-1883), Scheda, Josef ezredest (1815-1888) és Streffleur, Valentin (1808-1870) domborzatábrázolási szakértőt, és az MTA Kézirattárában meglévő feljegyzései szerint[28]alaposan tanulmányozta a térképfelvétel és a térképkészítés eljárásait.                  

Tanulmányai eredményének felhasználására már nem kerülhetett sor, mert 1858. ugusztus 23-án váratlanul elhunyt.      

 

Összegzés

 

Reguly Antal észak-urali felfedező útja nem tartozik az ún. nagy felfedező utak csoportjába. Munkájával azonban hozzájárult Oroszország egy számunkra fontos részének megismeréséhez. Prioritását az orosz források is elismerték. Az újabb irodalomban megfeledkeznek térképezésének úttörő jellegéről, inkább mint nyelvészt és néprajzi gyűjtőt méltányolják. Levéltári adatok és a kortársak írásai alapján azonban megállapíthatjuk, hogy térképe megjelenésének idejében igen hasznos szolgálatot tett, adatait a tudományos körök megfelelően felhasználták. Szorgalmas megfigyeléseinek eredménye azoknak a munkáiban él tovább, akik kutatóútjának bőséges adathalmazából merítenek.

Igazat kell adnunk Regulynak, amikor második akadémiai előadásán arra hivatkozott, hogy : „az érdem, melynél fogva amaz örök homállyal fedett tájakat az ethno- és geográfiai tudás színvonalára emeltem, nem lehet, hogy tőlem megvonassék.”   

 

 

 

 

 

 


 

[1] A Regulyt értékelő földrajzi irodalomban a térkép úgy szerepel, mint tudományos kutatóútjának egyetlen nyomtatásban megjelent eredménye. 

[2] In: Földrajzi Közlemények. 1906/9. 349-370. o. A térkép hasonmás kiadásban 1983-ban, az ELTE Studia Cartologica 9. kötetében is megjelent a térképen szereplő földrajzi nevek listájával, Hidas Gábor feldolgozásában.

[3] Borbély, Andor: Reguly Antal térképének szerepe az Észak-Ural megismerésében. Földrajzi Közlemények. 1955/3. 231-242. o. 

[4] Rerum Moscovitiarum Commentarri 1549. Basileae.

[5] Oroszország hegységeit „Hyperborei Montes” néven a Jeges-tenger partján kezdődő és Ny-K-i irányban húzódó láncként jelölték. A Szarmata síkság közepére egy nem létező „Riphaei Montes” hegységet rajzoltak. A 15. században az orosz síkság közepén több nagy tavat feltételeztek és ebből eredtek Kelet-Európa nagyobb folyóit.

[6] Az 1629-es Godunov-féle térképnek nyoma veszett, a többi térkép másolatokban fennmaradt.

[7] Míg Bagrow, L.: Imago Mundi c. műve IX. kötetének 82. lapja mint Remezov térképét közli, addig Szaliscsev, K.: A kartográfia alapjai művében (kézíratos), 1953. II.füzet, 185. lapja Godunov térképének jelöli.

[8] Imperii Russici Tabula Generalis, Joannes Kyrilow Supremi Senatus Imperii Rusicci Petropoli Anno 1734

[9] Az atlasz szerkesztését a francia Delisle, Joseph-Nicolas (1688-1768) kezdte el, de késedelme miatt kivették a kezéből a vezetést, és az orosz Tudományos Akadémián megalapított Földrajzi Szakosztály vette át az irányítást. Az atlasz 1745-ben latin és francia nyelven is megjelent. 

[10] Mappa Generalis Totius Imperii Russici 1745. Ab. Acad. Petropolitana

[11] Keyserling und Krusenstern: Wissenschaftliche Beobachtungen auf eine Reise in das Petschora-Land c. munka térképmelléklete: Geognostisch–geographische Übersicht des Petschora-Landes, zusammengetragen nach fremden und eigenen Beobachtungen von A. v. Keyserling und P. v. Krusenstern, 1846. 

[12] Stuckenberg, I. Ch.: Beschreibung aller in Rusischen Reiche gegrabenen und projektirte Schiff- und flussbaren Canäle. St. Petersburg, 1841. 298. o. 

[13] Az orosz szövegű kéziratos térkép címe: A permi kormányzóság térképe, 1843. MTA Kézirattára. Borbély, A. közlése: Tört. Földr. 4. r., 2. sz.

[14] Toldy Ferenchez intézett 1847 október 27-i levelében ezeket a térképeket az MTA Könyvtárának ajándékozta. 

[15] Schubert [Šubert], Theodor Friedrich [Fedor] (1789-1865) 60 lapból álló térképműve Bonne-féle vetületben, 1: 420.000 méretarányban az 1821-1839 közötti években készült. A minden tekintettben kiváló munka csak az „Európai-Oroszország 1: 420.000 méretarányú, 152 szelvényből álló, ún. „tíz verszt-térképének” (1 hüvelyk : 10 verszt) 1865-1871-es megjelenése után avult el.

[16] MTA Kézirattár, M. Nyelvtud. 4. r., 5 sz. alatt öt darab vázlata található.

[17] Borbély Andor 1955-ös tanulmányában a vázlatok részletes leírását adja:

No. 1 „Das Gebiet der Oberen Lozva.” 1844, kéziratos tintarajz, 22,3x35,3 cm, méretaránya 7,1 cm: 60 verszt. A nyelvhatárok piros –kék színnel jelöltek.

No. 2 „Karte des Flussgebietes des nördl. Sohsva, nach Alexei Kasimons Nachrichten.” 1844, kéziratos tintarajz, 35,5x43 cm, méretaránya 4,6 cm: 80 verszt. A nyelvhatárok kék színnel rajzoltak, bőséges helyrajzi feljegyzésekkel.

No. 3 „Mansi oder Vogulen. Das Flussgebiet der Javda und Konda mit einheimischen und russischen Namen.” 1844, kéziratos tintarajz, 48,8x35,6 cm, méretaránya 6,8 cm: 100 verszt. Piros-kék nyelvhatárokkal, helyrajzi bejegyzésekkel. [6. ábra]

No. 4 „Quellengebiet der nördl. Sohsva des Pelim und der Tapsija.” 1845, kéziratos tintarajz, 35,6x43,4 cm, méretarány nélkül.

No. 5 „Übersicht des ostjakischen und samojedischen Uralgebietes.” Évszám nélkül, kéziratos ceruzarajz helyenként tintával utánahúzva, 43,6x48,5 cm, méretarány nélkül. Bőséges helyrajzi feljegyzésekkel. [7. ábra]

A felsoroltakon kívül Borbély még a következő vázlatokat találta a Reguly hagyatékcsomóban:

Javda – Pelim folyam vidéke. Évszám nélkül, kéziratos ceruzarajz tintával áthúzva, 35,5x42,8 cm, méretaránya 2,5 cm: 25 verszt. Feljegyzésekkel, távolsági és területi adatokkal.

Krai Tobolszka. Évszám nélkül. 1. Tsaft: Karta Tobolska Okruga. Kéziratos tintarajz, 42,8x35,5 cm. 2. Tsaft: Konda és mellékfolyói. Kéziratos tintarajz, 42,8x35,6 cm. Helyrajzi feljegyzésekkel.          

[18] Ber, Köppen és Struve akadémikusok

[19] MTA Kézirattár. Tört. Földr. 4. r., 1.sz.

[20] A térkép tartalmát 2008-ban Márton Mátyás tanulmánya dolgozta fel. (ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, kézirat)

[21] Még azon frissiben méltatta a térképet a St. Petersburger Zeitung 20. száma. Többek között azt írják róla, hogy „Reguly lankadatlan szorgalommal vizsgálta és megfigyelte a vogulok országát és népét, akiket ő a magyarok legközelebbi nyelvrokonainak tart. Térképével és a hozzáfűzött magyarázatokkal Oroszország néprajzának és földrajzának tudományában egy meglehetősen nagy terra incognita felfedezője lett.”  

[22] Der Nördliche Ural und das Küstengebirge Pai-Cho, untersucht und beschrieben von einer in den Jahren 1847, 1848 und 1850 durch die kais.-russische geographische Gesellschaft ausgerüsteten Expedition. Bd.I. Ortsbestimmungen und magnetische Beobachtungen, angestellt von M. Kowalski. St. Petersburg. 1853.

[23] Az expedíció 186 földrajzi helymeghatározást és 72 tengerszintfeletti magasságmérést végzett és elkészítette az Észak-Ural és a tengerparti Pai-Choi részletes térképét. [9. ábra] A leírásban az olvasható, hogy a térképet Ivanov és Berejnih kormányosok 1821-1828. évi partfelmérési adatainak, valamint Kruzenstern 1843-ban végzett felméréseinek felhasználásával teljesen az expedíció megfigyelései alapján készítették. Regulyt nem említették, pedig térképe nagy segítséget jelentett számukra. (Az egyetlen magyarországi térkép Pápay József hagyatékából került a debreceni Ref. Főiskola Könyvtárába.)

[24] MTA Kézirattár, Reguly hagyatéka, 131. levél.

[25] Könyve bevezetésében megírta, hogy Reguly kérésükre nemcsak megfigyelései eredményét bocsátotta rendelkezésükre, hanem Lüttke admirális kívánságára az Észak-Ural térképét is elkészítette. Ez nagy hasznára volt az expedíciónak, mert hegyek és folyók nevének tömegét, települések helyét és elnevezését jegyezte fel.

[26] A bécsi Földrajzi Társaság 1857. január 20-án tartott ülésén Reden a két térképet már egybevetette, és a használhatóság szempontjából Reguly térképét a Hoffmann-expedíció térképe elé helyezte: „összehasonlítottam a Reguly által készített térképvázlatot az expedíció később készült térképével és a pontos csillagászati megfigyelések előnyét az utóbbira nézve el kell ismernem. Reguly térképének ennek ellenére az a nagyobb érdeme, hogy a vízfolyásokat és hegyvonulatokat pontosabban ábrázolja, valamint az ott előforduló tárgyakat pontosabban megjelöli.”

[27] Magy. Nyelvtud. 4. r., 5. sz. csomóban a ˝t˝ jelzés alatt németül, az ˝x˝ jelzés alatt magyarul a június 2-i előadás, ˝b˝ jelzés alatt magyarul, a ˝c˝ jelzés alatt németül a június 30-i előadás szövege.

[28] MTA Kézirattára, Történelem. Reguly naplója, 8. r., 3. sz.