MR ÜT Választási Bizottság

A kereset, amit végül nem adtam be:

 

Dr. Gecse Géza

(Pontos cím) 

 

Fővárosi Munkaügyi Bíróság

Budapest, Gyorskocsi u. 52.

1027

 

 

Tisztelt Fővárosi Munkaügyi Bíróság!

 

Alulírott Dr. Gecse Géza kérem, hogy a T. Bíróság állapítsa meg, a Magyar Rádió zrt üzemi tanács Választási Bizottsága megsértette a Munka Törvénykönyve egyes, az üzemi tanács választására vonatkozó előírásokat, ezzel választási jogom gyakorlásában korlátozott, amely szabálytalanságok az eredményre is kihatottak.

 

A korábbi eljárás tapasztalatai alapján további alperesként a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezeteket az alábbiak szerint jelölöm meg (BH1996.65): 

RDT, FRÁSZ, RÁMÜSZ, MRDSZ, RRSZ, Vox Arte.

 

A fenti kérelemre indokaimat az alábbiak szerint terjesztem elő.

 

A Magyar Rádió zrt. üzemi tanács választás korábbi fordulójával kapcsolatban a Választási Bizottság tevékenységének kifogásolásával kérelemmel fordultam a Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz (ügyszám: 32.Mpk.50.007/2008)

 

Az akkori kérelmemben részletesen előadtam az üzemi tanács választással kapcsolatos kifogásaimat. Az ügy iratait mellékelten csatolom.

 

A következő fordulóban ismételten kértem a munkáltatót, hogy a kampánytevékenységhez szükséges emberi erőforrás biztosításához engedélyezze a korábban általam megjelölt személyek – volt rádiós dolgozók – belépését a munkáltató üzemi területére. A munkáltató a kérés teljesítésétől elzárkózott, illetve hatáskörileg a Választási Bizottságot jelölte meg. A Választási Bizottság azonban egyeztetési kérelmemre csupán annyit reagált, hogy nem tudnak a választás előtt ezzel foglalkozni.

 

Tekintettel arra, hogy álláspontom szerint a választásra vonatkozó jogszabályi előírások több ponton sérültek, a választási fordulót követően megismételtem az egyeztetési szándékomat, amelyre a mai napig nem kaptam választ. Az Mt. 54. §-ában foglalt határidő alapján az egyeztetés eredménytelennek minősül, ezért a jelen kérelem benyújtásával kérem a T. Bíróságot az igényem elbírálásra.

 

Álláspontom szerint a munkáltató hátrányos megkülönböztetésre irányuló magatartása miatt nem volt lehetőségem más jelöltekhez képest ugyanabban a körben a választók tudomására hozni, miért lett volna érdemes rám szavazniuk. A Választási Bizottság törvényi kötelezettsége a választás szabályszerűségének biztosítása, így annak a helyzetnek a megteremtése, biztosítása, hogy a jelöltek azonos esélyekkel induljanak. (Mt. 48. § (1) bekezdés b) pontja).

 

Tájékoztatom a T. Bíróságot, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt 1103/2008. ügyszámon folyamatban van egy munkáltató elleni eljárás, amelynek egyik tárgya a munkáltató beléptetési rendszerének nyilvánvaló diszkriminatív jellege (dolgozók bizonyos körének személyi okokból történő kizárása az üzemi területre lépéstől).

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy az 1/1999. Munkaügyi jogegységi határozatban foglaltaknak is megfelelően állapítsa meg, hogy a Választási Bizottság jogszabálysértően járt el, valamint ezen jogszabálysértő magatartása a választási eredményeket lényegesen, az eredményre kihatóan befolyásolta.

 

A jelen kérelemhez mellékelten csatolom az alábbi iratokat:

 

-          a 32.Mpk.50.007/2008 sz. ügy iratait (2007.dec. 22-i kérelem másolata, 2008. február 4-i fellebbezés másolata, 2008.január 16-i végzés fénymásolatban)

-          2008.február 8-i keltezésű egyeztetési kérelem fénymásolata, amelyet Pechan Kornél számára e-mailben továbbítottam, és amelyet ő 2008. február 11-én személyesen is átvett.

-          munkáltató felé kérelem a beléptetés engedélyezéséről a kampánytevékenységhez szükséges mértékben 2008.február 12-i keltezésű e-mailben egyesítve

-          a munkáltató 2008.február 14-i Gecse Gézának szóló válaszával, amelyet e-mailben továbbítottam Pechan Kornél ÜT VB elnök részére még ugyanezen a napon Buga Péter VB-tag e-mail címére, amelyet Buga Péter 2008. február 15-én személyesen is átvett

-          2008.február 15-én kelt, e-mailben még ekkor továbbított, 2008.február 18-án Pechan Kornél által személyesen is átvett egyeztetési kérelem fénymásolata

-          2008.február 18-i levél, amelyet Pechan Kornél számára Buga Péter e-mail címére írtam és Buga Péterrel 2008.február 19-én személyesen is átvétettem

-          Pechan Kornél 2008.február 19-i válasza, (amelyet Buga Péter címéről írt) az egyeztetési kérelemre e-mailben

-          ismételt egyeztetési kérelem 2008.február 26-i e-mailben, amelyet Pechan Kornélnak Buga Péter címére küldtem, és amelyet aláírva Buga Péter 2008.február 29-én személyesen is átvett – ennek a fénymásolata

 

 

Budapest, 2008. március 2.

 

 

                                               Tisztelettel:

 

                                                                           Dr. Gecse Géza

Előttünk mint tanúk előtt:

 

Aláírás:

Név:

Személyi igazolvány száma:

 

 

Aláírás:

Név:

Személyi igazolvány száma: